Länkstig

Språkkonsultprogrammet – tre inriktningar

De två första åren på språkkonsultprogrammet är gemensamma, men tredje året väljer du en av tre specialiseringar. Vi erbjuder inriktning mot redaktörsarbete, flerspråkigt arbetsliv eller engelskspråkigt arbetsliv.

Språkvård och språkrådgivning i ett engelskspråkigt arbetsliv

Det välkomnas av vissa och beklagas av andra – men det kan inte förnekas att engelska idag fungerar som ett globalt lingua franca, som är betydligt mer utspritt över hela världen än alla andra talade språk. Även om det inte är ett officiellt språk i de flesta länder, är det för närvarande det språk som oftast lärs ut som främmande språk. Dessutom uppskattas 25 till 30 procent av världens befolkning förstå och tala engelska i viss mån. Det har utan tvekan blivit det mest användbara språket att lära sig för internationella resor och är nu de facto det språk som gäller inom ekonomi, diplomati och datorbaserad kommunikation.

Syftet med Språkkonsultprogrammets specialisering mot språkvård och språkrådgivning i ett engelskspråkigt arbetsliv är att ge dig som student en kunskapsbas och kompetens för anställning som språkkonsult med inriktning mot engelska. Utbildningen ger dig en tvärvetenskaplig kompetensprofil genom att kombinera grundläggande kunskaper om kultur, kommunikation och media med praktiska övningar. Du får både ökade kommunikativa färdigheter i engelska och större medvetenheten om vikten av att förstå de specifika krav som ställs på engelskt språkbruk i icke-engelskspråkiga länder.

Specialiseringsterminen består av tre kurser, fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning 15 hp, Global engelska 7,5 hp samt Interkulturell kommunikation 7,5 hp.

Fördjupningskursen i språkvetenskap förbereder dig inför ditt självständiga arbete genom delkurser i teori och metod och akademiskt skrivande. Det ingår också en delkurs i engelsk lingvistik. Kurserna i Interkulturell kommunikation och Global engelska ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs i interkulturell, personlig och strategisk kommunikation med både infödda och icke-infödda talare av engelska. Här betonas också vikten av att anlägga olika perspektiv på stil, dialekt och register i interkulturell kommunikation.

Kontakt

Kontaktperson för Språkvård och språkrådgivning i ett engelskspråkigt arbetsliv är Eva-Lena Axelsson på institutionen för språk och litteraturer.

Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv

Var femte person man möter i Sverige är det som ibland kallas första eller andra generationens invandrare. Språkligt innebär det att ungefär 20 procent av Sveriges befolkning har ett annat modersmål än svenska (eller andra inhemska språk). Denna flerspråkighet är en resurs för individer, samhälle och arbetsliv. På Språkkonsultprogrammets inriktning mot språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv lär du dig mer om hur denna resurs kan tillvaratas och förvaltas.

Att kommunicera på ett annat språk än modersmålet i arbetslivet ställer krav både på den som är flerspråkig och på dem som talar majoritetsspråket. Hur språkinlärning går till och hur kommunikationsstrategier kan se ut hos talare med annat modersmål ingår också i det som tas upp inom den här inriktningen.

Inriktningen omfattar 15 hp praktik och 15 hp examensarbete, samt två obligatoriska och två valbara delkurser à 7,5 hp vardera. De obligatoriska delkurserna omfattar strukturella respektive kulturella aspekter på svenska på mångspråkig grund.

Bland de valbara delkurserna ingår bl.a. kurser i lexikografi, projektledning, språkteknologi och skrivdidaktik.

Kontakt

Kontaktperson för Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv är Susanna Karlsson.

Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete

Språket har i många yrken blivit ett allt viktigare arbetsredskap under de senaste åren. Alla har dock inte lika god hand med språket, och ibland behövs det stöd och råd av någon med expertkunskaper på språkområdet. På Språkkonsultprogrammets inriktning mot språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete specialiserar du dig på att utbilda och handleda andra inom skrivande och talande på svenska och att arbeta med att granska, bearbeta och sammanställa andras texter som till exempel redaktör.

Att arbeta med språkrådgivning kräver inte bara goda kunskaper om språk utan även en didaktisk medvetenhet om vad det egentligen innebär att lära ut språk och skrivande. En särskilt fördjupning i detta ingår därför i det som tas upp inom den här inriktningen. Arbete med andras text och skrivande kräver också ofta kunskaper inom projektledning, varför även detta ingår som ett obligatoriskt moment.

Inriktningen omfattar 15 hp praktik och 15 hp examensarbete, samt två obligatoriska och två valbara delkurser à 7,5 hp vardera. De obligatoriska delkurserna berör skrivdidaktik respektive projektledning. Bland de valbara delkurserna ingår bl.a. kurser i lexikografi och språkteknologi.

Kontakt

Kontaktperson för Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete är Susanna Karlsson.