Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkkonsultprogrammet – ansökan och antagning

För att bli antagen till Språkkonsultprogrammet krävs att du har grundläggande behörighet. Därutöver krävs en mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket prövas genom ett antagningsprov, där du måste godkännas.

Om antagningsprovet

Provet består av två olika uppgifter, en första större och en andra mindre. Den första uppgiften är en spärruppgift som måste vara godkänd för att den andra uppgiften över huvud taget ska bedömas.

Den första uppgiften är utformad så att den sökande får ett omfattande utgångsmaterial som på olika sätt belyser en språklig fråga, t.ex. utbredning och användning av engelska lånord i svenskan. Ur det materialet ska man kunna ta fram väsentlig information och sedan sammanställa informationen i två olika texter. De två texterna ska anpassas till varsin målgrupp, exempelvis dels en skolklass, dels en tjänsteman på en kommunal förvaltning. Det uppgiften testar är förmågor som informationsurval, sammanställning av informationen, strukturering och disposition av faktaurval, språklig anpassning av innehållet till relevant målgrupp, språklig anpassning av texten till relevant målgrupp, stilistisk variationsförmåga samt språkriktighet. Den här uppgiften fungerar som en spärruppgift som måste vara godkänd för att den andra uppgiften ska bedömas.

Den andra uppgiften utgörs av en text som innehåller en rad fel och problem av olika slag. Uppgiften är att den sökande ska förbättra texten så att den blir lättbegriplig och grammatiskt korrekt.

För att bli antagen till utbildningen krävs att antagningsprovet är godkänt, men en tredjedel av platserna erbjuds också direkt till de sökande vars prov är högst rangordnade och som i övrigt uppfyller behörighetskraven.

Bedömningskriterier för antagningsprovet

Provets bedömning

Provet bedöms på så sätt att bedömargruppen, bestående av disputerade lärare vid institutionen, först bedömer spärruppgifterna. Alla spärruppgifter bedöms av minst två bedömare och i tveksamma fall tre bedömare. De sökande som klarat spärruppgiften går vidare till bedömning av också den andra uppgiften, och slutligen sammanställs alla sökandes prov.

Spärruppgiften bedöms med avseende på följande faktorer:

Faktor att bedöma: Kriterier för bedömning:
Visar provet på förmåga att följa instruktioner? Provsvaret följer i allt väsentligt de givna instruktionerna för texten, avseende omfattning, syfte, anpassning till målgrupp, val av genre etc.
Är urvalet av information relevant för målgruppen? Texten innehåller den information, hämtad från underlaget, som är relevant för textens syfte, målgrupp etc., men innehåller inte information som uppenbart saknar relevans.
Disposition av materialet: Är texten disponerad så att man kan följa ”den röda tråden” rakt igenom? Textens disposition är genreenlig och den innehåller de element (t.ex. satsbindning) som krävs för att läsaren ska kunna följa textens progression från stycke till stycke, alternativt se de olika avsnittens roll i relation till varandra i en mer tematisk disposition. Om paratexter av typen faktarutor konstrueras, bör det framgå vilken roll dessa har i relation till huvudtexten.
Språklig anpassning med avseende på målgrupp – Har den sökande förmåga att anpassa den språkliga nivån så att mottagaren kan tänkas begripa? (Ordval, meningsbyggnad) Språket i texten är väl avpassat för målgruppen, vilket innebär att ord som kan antas vara okända för målgruppen utelämnas eller förklaras, liksom att meningsbyggnaden varken är alltför komplex eller för enkel för 2 (2) att den ska kunna läsas utan problem av den antagna målgruppen.
Stilistisk variationsförmåga Har den sökande förmåga att välja en för ämnet och målgruppen avpassad stil som hålls texten igenom? Språket i texten har såväl på ordnivå som när det gäller meningsbyggnad en stilnivå som är väl avpassat för genren, ämnet och målgruppen.
Språkriktighet Är texten välskriven enligt svensk språkvårdsnorm? (Stavning, kommatering, grammatik, meningsbyggnad etc.) Språket i texten ansluter i allt väsentligt till svensk språkvårdsnorm (jfr. t.ex. Svenska skrivregler och Språkriktighetsboken) på alla språkliga nivåer.

Den andra uppgiften, bearbetning av språkligt korrumperad text, bedöms enligt följande:

Faktor att bedöma: Kriterier för bedömning:
Har den sökande förstått innehållet i texten, så att den kan bearbetas på rätt sätt? Bearbetningen av texten visar inte på några väsentliga missuppfattningar av ursprungstexten.
Har den sökande identifierat alla (eller nästan alla) instanser som behöver bearbetas? Texten har bearbetats så att inga eller nästan ingaspråkliga problem i den kvarstår.
Har resultatet blivit en fullt acceptabel text på lättbegriplig, grammatiskt korrekt svenska? Texten är genreenlig, håller en adekvat språklig nivå och ansluter såväl till svensk språkvårdsnorm som till vad som är grammatiskt korrekt och idiomatiskt för svenskan.

För att få godkänt på provet måste man ha godkänt på båda uppgifterna.