Länkstig

Kamilla Skarström Hinojosa

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
H327
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kamilla Skarström Hinojosa

Sammanfattning av min forskningsprofil

Min forskning placerar sig inom det fält som i internationell forskning benämns ”Second Temple Judaism” och då mer specifikt inom ”Qumran Studies”. Det betyder att primärmaterialet för min forskning är de judiska skriftrullar som återfanns vid Döda havet i nuvarande Israel under åren 1947-55. Mitt intresse för dessa skrifter är dels historiskt - som tidsdokument i en för såväl judendom som kristendom avgörande historisk tid - och dels sociolingvistiskt - med fokus på språket som bärare av kulturella värderingar och samhällskonflikter. I min forskning, som i stor handlar om texttolkning, kombinerar jag traditionella exegetiska och språkvetenskapliga metoder med teorier från med oss samtida kontinentalfilosofi.

Jag doktorerade 2016 på avhandlingen "A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) : from text to social and cultural context" (https://www.avhandlingar.se/om/Kamilla+Skarstr%C3%B6m+Hinojosa/). I avhandlingen hävdas det att den församling som speglas i den antika judiska skriften Serekh ha-Yahad (1QS), med sin hierarkiska struktur och regler för det sociala samspelet, är ett svar till ett korrupt samhälle som de genom sin livsföring vill förändra. I linje med detta hävdas det att språket i 1QS har en performativ funktion. Snarare än att beskriva eller informera, strävar det efter att skapa det ideala samhället. Avhandlingsarbetet bestod av en synkron analys av texten med syftet att nå dess implicita sociala och kulturella sammanhang. Genom att analysera ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet textinternt, framväxte en bild av den semantiska diskursen. Från medeltidsforskningen inspirerades jag av fältet "New Material Philology" vilket utmanar moderna föreställningar om hypotetiska urtexter och ursprungliga original till förmån för de fysiska manuskripten som variationer, snarare än kopior, av verk. Detta fält har hög relevans för synen på de multipla manuskripten av - det som anses vara - ett och samma verk i qumranbiblioteket.

Hösten 2023 publiceras min monografi Serek ha-Yaḥad (1QS) in Dialogue with Mimetic Theory – Scapegoat Mechanisms Revealed | Brill. I den för jag resultaten från textanalyserna i min avhandling i dialog med litteraturhistorikern och kulturantroplogen René Girards teorier om mimetiskt våld och syndabockens funktion i kulturen.

Under min doktorandtid, och senare, som lektor i bibelvetenskap har jag varit involverad i översättningen av Dödahavsrullarna till svenska. Dels som översättare, dels som redaktionssekreterare och del av redaktionsgruppen. Detta arbetet, som resulterade i såväl översättningar som inledningar och noter, publicerades 2017.

Jag är medlem i Nätverket för litteratur och religion (https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/natverket-for-littera…) med bas på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR) i samarbete med Centre for Literature, Theology & the Arts, Glasgow. 2016 inleddes en läsning av hela Marilynne Robinsons författarskap som avslutades i december 2018 med en tvådagarskonferens på Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm tillsammans med inbjudna gäster från Centre for Literature, Theology & the Arts, Glasgow. Föredragen omarbetades och publicerades i en antologi som publicerades 2021. 2023-2024 läser vi genom Flannery O'Connors författarskap.

Sammanfattning av min undervisningsprofil: Jag undervisar i bibelhebreiska, Gamla testamentets exegetik, judiska texter, dödhavsrullarna, receptionshistoria och narratologi på grundnivå. På avancerad nivå har jag utvecklat kurser i Gamla testamentet med genusperspektiv, tidig judisk texttolkning (om midrash, targumen, pesher och florlegia), samt en kurs om de gammaltestamentliga profererna ur såväl ett historiskt som litteraturvetenskapligt perspektiv. Jag ger en kurs på avancerad nivå i just Qumran och ny materiell filologi. I kursen undersöker vi handskriftsmaterialet från Qumran; läser den handskrivna hebreiska texten och analyserar den materiella kontexten (korrigeringar, trasigheter, markeringar etc.) som text.

Hösten 2022 nominerades och beviljades jag stipendieum inom programmet STINT Teaching Sabbatical. Mitt utländska lärosäte var Department of Middle Eastern Studies vid University of Texas i Austin. Förutom att undervisa om Dödahavsrullarna deltog jag i den ambitiösa språkundervisingen för studenter på avancerad- och doktorandnivå, samt presenterade min forskning i olika sammanhang.

Kompetensområden: Dödahavsrullarna/ Qumranlitteraturen, bibelhebreiska och bibelarameiska, qumranhebreiska, sociolingvistik, judisk litteratur från andra templets senare tid, rabbinska litteratur, ny materiell filologi, René Girard och teroin om det mimetiska begäret.

Medlemskap och nätverk: Akademi för bibelvetenskap, Society of Biblical Literature, International Organization for Qumran Studies, Svenska exegetiska sällskapet, Nätverket för litteratur och religion.