Länkstig

Johanna Berg

Om Johanna Berg

Postdok-projekt

Förtidsbörd är ett stort problem, såväl globalt som nationellt. Det är en riskfaktor för död hos nyfödda och senare sjukdomar och funktionsnedsättning hos barn. Syftet med den planerade studien är att undersöka hur riskfaktorer för förtidsbörd samverkar samt har utvecklats över tid och därigenom skapa ett kunskapsunderlag för att på bästa sätt planera omhändertagandet av den gravida kvinnan. Vi vill undersöka hur socioekonomisk status och migration påverkar förtidsbörd. Vi vill även se hur den utvecklade tekniken med assisterad befruktning påverkar. Vi kommer att använda etablerade register för att sammanställa information om grunddata, obstetriskt och neonatalt utfall för den undersökta populationen. Vi förväntar oss att få fram en modell för att förutsäga den enskilda individens risk för förtidsbörd för att kunna planera den mest optimala vården.

Avhandlingsprojekt

Kvinnor och hjärtinfarkt – studier av trender i symptom, dödlighet och prognos. Kardiovaskulära sjukdomar är den ledande dödsorsaken för världens kvinnor i åldrarna över 50 år. På senare år har könsrelaterade skillnader i hjärtinfarkt och stroke kommit alltmer i fokus, men med delvis motstridiga och kontroversiella fynd. Avsikten med mitt avhandlingsprojekt var att använda svenska administrativa register och kohortstudier för att belysa könsskillnader i symptom, dödlighet och prognos för dem som drabbas av akut kranskärlssjukdom.