Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Daniel Hult

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Daniel Hult

Min forskning är inriktad mot regleringsfrågor och energimarknader, främst från ett civilrättsligt perspektiv. Den regleringsteoretiska inriktningen är till sin karaktär tvärvetenskaplig eftersom kunskapsintresset rör rättens effekter på och i samhället. För mig är det framför allt lagstiftning som regleringsteknik som väcker störst intresse. Den övergripande frågan är hur lagstiftning som instrument för styrning av samhället och dess aktörer fungerar; dels betraktat som eget fenomen, dels i relation till andra regleringstekniker såsom självreglering.

I min avhandling analyserar jag förutsättningarna för att med lagstiftning skapa förtroende. Närmare bestämt analyserar jag fjärrvärmelagens reglering av avtalsrelationen mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekund i syfte att bedöma om fjärrvärmelagen kan anses bidra till ökat förtroende i parternas relation.

Nästa projekt som jag planerar rör regleringen av den svenska elmarknaden. Från ett juridiskt perspektiv kan elmarknaden sägas bestå av att flera olika aktörer via reglerade avtal binds samman till ett system av fysiska (elen) och ekonomiska (pengar) flöden. Syftet med projektet är att analysera hur de olika avtalsrelationerna är reglerade genom lagstiftning, förordningar, myndighetsföreskrifter och standardavtal.

Vad gäller undervisning gör jag den inom ramen för civilrättens område, särskilt avtals-, köp-, sak-, exekutions-, fastighets-, och transporträtt. På sikt hoppas jag även få möjlighet att skapa en kurs med regleringsteoretisk inriktning.

Forskningsområden

  • Regleringsteori
  • Avtalsrätt
  • Energimarknader

Pågående forskning

  • Balanserade termiska nät, nydanande småskalig energidelning - rättsliga och ekonomiska förutsättningar, 2019-01 - 2020-12
  • Elmarknadens rättsliga reglering, 2017-01 - 2020-12

Undervisningsområden

  • Civilrätt

Utvalda publikationer

Lagstiftnings ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende
Hult, Daniel

Kan man skapa förtroende med lagstiftning? EN ANALYS AV FJÄRRVÄRMELAGENS POTENTIAL ATT SKAPA FÖRTROENDE
Hult, Daniel

Mötet mellan civilrättslig avtalsfrihet och offentligrättslig tillsyn över avtalets innehåll på fjärrvärmemarknaden
Hult, Daniel
Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 23 \, Den nordiska välfärden och marknaden : Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext, Uppsala : Iustus Förlag AB, s. 189-215, 2011

Fjärrvärmelagens disposivitet i förhållande till näringsidkare
Hult, Daniel
Fjärrsynsrapport ; 2009:23 \, 2009

Creating trust by means of legislation – a conceptual analysis and critical discussion
Hult, Daniel
Theory and Practice of Legislation, 6:1, s. 1-23, 2018