Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Charlott Timander

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
K222
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ann-Charlott Timander

Bakgrund Jag har jobbat med socialt arbete bland annat inom funktionshinderrörelsen, vid Arbetsförmedlingen och Hyresgästföreningen och varit intressepolitiskt aktiv inom brukarrörelsen. Jag har en magisterexamen i Handikappvetenskap från Halmstad högskola (2010) och jag doktorerade (PhD) i Health Research vid Lancaster Universitet (2015) på doktorsavhandlingen (monografi) The reclaiming and (re)construction of positive identities in the recovery process by women and men with experience of long term mental distress. A comparative study: Gothenburg, Sweden and Oxford, England. Lancaster: Unpublished PhD-thesis, Lancaster University; Timander, A-C (2015)

I mitt avhandlingsarbete studerade jag erfarenheter av psykiska funktionshinder, förtryck och återhämtningsprocesser från ett British Disability Studies perspektiv och ett genusperspektiv. Forskningsprojektet var också komparativt och insamlad "data" i Storbritannien jämfördes med "data" insamlad i Sverige. Medel för forskningsprojektet erhölls från Västra Götalandsregionen samt från ett forskningsråd i Storbritannien, ESRC, Economic and Social Research Council.

Forskningsintresse Jag är intresserad av att studera "mental och emotionell betryckthet" och återhämtningsprocesser från ett socialt och ett socialfilosofiskt perspektiv. Återhämtningsprocesser ses som ett motstånd mot erfarenheter av förtryck  ("våld"), på grundval av exempelvis genus och funktionshinder/funktionsvariationer, (ett (re)konstruerande av positiva identiteter). Jag är mycket intresserad av att studera motstånd inom ramen för ett Mad studies och British Disability studies perspektiv. Vidare är jag också intresserad av att samverka/samarbeta med brukarrörelsen vid utförande av forskningsprojekt och forska kring anti-förtryckande socialt arbete. Därtill är jag intresserad av autoetnografi, och skriva in mig själv och mina erfarenheter i mina arbeten.

Pågående forskningsprojekt Pågående forskningsprojekt är en studie kring tvångsvård och tvångsbehandling inom psykiatrin. Intervjuer samt uppföljningsintervjuer görs med de som identifierar sig som kvinnor och män och som har erfarenhet av tvångsvård/tvångsbehandling av psykiatrin under de senaste 60 åren. Cirka 40 forskningsdeltagare kommer att ingå i studien. Intersektionella-,  Mad Studies-, samt livsloppsperspektiv används vid analys. Projektet har etikprövats 2018 samt 2019, och blivit godkänt, och förfrågan har ställts till brukarorganisationer om samverkan.Vidare har jag också under  hösten 2017 startat ett forskningsprojekt kring de "kvinnor" som var intagna vid Säters mental hospital och blev begravda vid hospitalet kyrkogård, mellan 1918-1947, och som framlevde och slutade sina liv inom hospitalet. Patientjournaler och annat historiskt arkiverat material studeras, och intersektionella- och Mad Studies perspektiv används vid analys.

Undervisning Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och har även uppdrag som kursansvarig.