Länkstig

Ann-Charlott Timander

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ann-Charlott Timander

Bakgrund Jag har jobbat med socialt arbete bland annat inom funktionshinderrörelsen, vid Arbetsförmedlingen och Hyresgästföreningen och varit intressepolitiskt aktiv inom brukarrörelsen. Jag har en magisterexamen i Handikappvetenskap från Halmstad högskola (2010) och jag doktorerade (PhD) i Health Research vid Lancaster Universitet (2015) på doktorsavhandlingen (monografi) The reclaiming and (re)construction of positive identities in the recovery process by women and men with experience of long term mental distress. A comparative study: Gothenburg, Sweden and Oxford, England. Lancaster: Unpublished PhD-thesis, Lancaster University; Timander, A-C (2015)

I mitt avhandlingsarbete studerade jag erfarenheter av psykiska funktionshinder, förtryck och återhämtningsprocesser från ett British Disability Studies perspektiv och ett genusperspektiv. Forskningsprojektet var också komparativt och insamlad "data" i Storbritannien jämfördes med "data" insamlad i Sverige. Medel för forskningsprojektet erhölls från Västra Götalandsregionen samt från ett forskningsråd i Storbritannien, ESRC, Economic and Social Research Council.

Forskningsintresse Jag är intresserad av att studera "mental och emotionell betryckthet" och återhämtningsprocesser från ett socialt och ett socialfilosofiskt perspektiv. Återhämtningsprocesser ses som ett motstånd mot erfarenheter av förtryck ("våld"), på grundval av exempelvis genus och funktionsnedsättning/funktionsvariationer/normbrytande funktionalitet, (ett (re)konstruerande av positiva identiteter). Jag är mycket intresserad av att studera motstånd inom ramen för ett Mad studies och British Disability studies perspektiv. Vidare är jag också intresserad av att samverka/samarbeta med brukarrörelsen vid utförande av forskningsprojekt och forska kring anti-förtryckande socialt arbete. Därtill är jag intresserad av autoetnografi, och skriva in mig själv och mina erfarenheter i mina arbeten. Jag identifierar mig själv som en "service user/survivor" researcher. Det vill säga jag är explicit om att jag själv har erfarenhet av normbrytande funktionalitet, och att mina erfarenheter av dessa, ser jag som något som jag kan använda mig av i min forskning.

Avslutat forskningsprojekt Avslutat forskningsprojekt är en studie kring tvångsvård och tvångsbehandling inom psykiatrin. Intervjuer gjordes med de som identifierade sig som kvinnor och män och som hade erfarenhet av tvångsvård/tvångsbehandling av psykiatrin under de senaste 60 åren, och bodde i Sverige. Cirka 30 forskningsdeltagare ingick i studien. Intersektionella-, Mad Studies-, samt spirituella perspektiv användes vid analys. Projektet hade etikprövats.

Pågående forskningsprojekt: Pågående forskningsprojekt är en studie kring de "kvinnor" som var intagna vid Säters mental hospital och blev begravda vid hospitalet kyrkogård, mellan 1918-1952, och som framlevde och slutade sina liv inom hospitalet. Patientjournaler och annat historiskt arkiverat material studeras (som exempelvis brev skrivna av "kvinnorna"), och intersektionella- och Mad Studies, fenomenologiska och posthumanistiska perspektiv används vid analys.

Undervisning Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och har även uppdrag som kursansvarig.