Bild
Foto på kvinna som arbetar vid datorn i hemmet
Länkstig

Studie av tidsanvändning, tidspress och välbefinnande hos distansarbetare

Publicerad

Pandemiåren har förändrat vår syn på distansarbete och även synen på vilka grupper som kan arbeta utanför arbetsplatsen. Det är inte längre bara de högutbildade kunskapsarbetarna, utan också människor med mer administrativa och rutinbetonade arbetsuppgifter. Eva Thulin, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är projektledare för ett forskningsprojekt om det snabbt ökande distansarbetet.

- Det har i vissa fall förändrats så att det är hemmet och bostaden som är utgångspunkten för arbetet och därifrån gör man utflykter till arbetsplatsen/kontoret för särskilda arbetsuppgifter, säger Eva Thulin.

Projektet fokuserar på ett socialt hållbart och jämställt arbets- och vardagsliv och forskarna kommer titta på hur arbete hemifrån i olika omfattning involverat allt fler anställda i olika yrken, med olika utbildning, och som lever i olika familjesituationer.

- Vi kommer också att undersöka hur ett ökat hemarbete relaterar till frågor om tidspress och tid till andra viktiga aktiviteter i vardagen och om upplevd stress och hälsa. Vi uppmärksammar skillnader i villkor mellan grupper med avseende på kön, yrke och arbetsvillkor, familjesituation och boendesituation, säger Eva Thulin

Det ’nya’ och utvidgade distansarbetet

Tendenserna på ökat distansarbete kunde man se redan åren innan pandemin. Det berodde till stor del på att digitaliseringens radikalt ökade möjligheter att utföra, samarbeta och kontrollera arbete på distans. Detta kallas i forskningen som det ’nya’ och utvidgade distansarbetet.

I dagsläget saknas i stort kunskap om vad som händer när det ’nya’ distansarbetet tillämpas i större skala i samhället. Vi vet inte vilka effekter det kan få för arbetslivet, vardagen och hälsan, eller om de är genomgripande och socialt differentierade.

Värdefull kunskap från pandemiåren

Erfarenheter från pandemiåren utgör en unik möjlighet att studera hur ett omfattande, utvidgat till fler kategorier av anställda, och intensifierat hemarbete förändrar förutsättningarna för ett socialt hållbart och jämlikt arbetsliv. Erfarenheterna kan ge värdefull kunskap när verksamheter nu planerar för fortsatt digitalisering och normalisering av distansarbetet.

- Detta genom att synliggöra möjligheter och risker men också vilka grupper i samhället som gynnas och missgynnas i en sådan utveckling, säger Eva Thulin.

Mer information om projektet

Projektet är finansierat av ett forskningsanslag från FORTE på 2 264 000 kronor.

Projektperiod: 2023–2024

Svensk titel: Det accelererade distansarbetet. En studie av distansarbetarnas vardagliga tidsanvändning, tidspress och välbefinnande

Engelsk titel: Accelerating work from home. A study of teleworkers’ everyday time use, time pressure and well-being