Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Publicerad

Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Det framgår av en ny studie av bland annat forskare från Göteborgs universitet som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.

Överväxt tång med stensnultror runt omkring.

Överväxt tång med stensnultror runt omkring, fotograf Ulf Bergström, SLU.

Rovfiskar har en viktig roll i ekosystemet genom att de äter småfisk och krabbor, vilket indirekt kan ha betydande effekter på vegetationen i kustområden.

I många grunda kustområden har storvuxen vegetation som ålgräs och blåstång minskat i omfattning de senaste decennierna. Denna vegetation utgör i sin tur livsmiljöer för många marina organismer och fungerar också som produktiva yngelkammare för fisk.

Övergödning är en av de viktigaste anledningarna till denna minskning då snabbväxande trådalger konkurrerar ut den storvuxna vegetationen som ålgräs och blåstång.

Det har dock länge funnits en misstanke om att även överfiske på stora rovfiskar, till exempel torsk, kan ha orsakat en kedjereaktion i näringsväven där småfisk och krabbor ökat och algätande små kräftdjur minskat, vilket i sin tur ökat förekomsten av snabbväxande fintrådiga alger.

Fiskar i havet.− I Bohuslän har studier visat att överfiske av torsk har bidragit till att förekomsten av algmattor ökat dramatiskt sen 1980-talet, och att utbredningen av ålgräsängar minskat med över 60 procent under samma period. Det har dock varit oklart om denna typ av trofisk kedjereaktion är något unikt för västkusten, eller om de är generellt viktiga processer för kustekosystemen, säger Per-Olav Moksnes vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Överfiske och övergödning förstärker negativ effekt

Nu har forskare vid SLU, vid Stockholms och Göteborgs universitet samt vid universitetet i Groningen i Nederländerna systematiskt gått igenom de över 50 studier i norra Atlanten där man i experiment har manipulerat näringshalter, algätande smådjur (snäckor och små kräftdjur) och förekomst av olika typer av fisk för att mäta hur det påverkar förekomst av trådalger.

Resultaten visar att predation från krabbor och småfisk på algätande smådjur i genomsnitt har lika stora effekter på mängden fintrådiga trådalger som förhöjda halter av näring i vattnet.

Småfisk och krabbor ökar i kustzonen som en effekt av överfiske, genom att rovfisken som äter dem minskar i antal. Det här innebär att svaga rovfiskbestånd ger upphov till liknande effekter på algproduktionen som övergödning.

Resultaten visar även att överfiske och övergödning förstärker varandra, så att deras sammanlagda effekt är större än man skulle förvänta sig.

Porträtt av Per-Olav Moksnes− När ett kustområde är påverkat av både övergödning och överfiske kan effekterna förstärkas om energin från näringsämnena både gynnar snabbväxande algmattor och bestånden av småfisk som kan tillväxa ohämmat utan kontroll av algbetande kräftdjur eller större rovfiskar.
En slutsats från denna studie är att det både behövs åtgärder som minskar övergödningen och åtgärder som kan öka mängden rovfisk och minska förekomsten av småfisk i kustekosystemen. Ett naturligt fisksamhälle kan alltså sannolikt bidra till både förbättrad vattenkvalitet och friskare livsmiljöer i kustzonen, vilket visar på fördelarna med en integrerad, ekosystembaserad förvaltning.

Kontakt:
Per-Olav Moksnes, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
031-786 27 10, 0732-576224 , per.moksnes@marine.gu.se
Johan Eklöf, tel 08-16 13 58, johan.eklof@su.se

Länk till studien>>

Foto:
Bild 1: Överväxt tång med stensnultror runt omkring, fotograf Ulf Bergström, SLU.

Bild 2: Ålgräsäng i Gullmarsfjorden på Västkusten överväxt av trådformade grönalger och omgiven av smörbultsfiskar. Små fiskarter som smörbult har ökat i antal längs Västkusten, troligen till följd av överfiske. Foto, Per-Olav Moksnes.

Bild 3: Porträtt av Per-Olav Moksnes.