Länkstig

Rektor kommenterar tältmanifestationen vid universitetet

Publicerad

Sedan tältdemonstrationerna startade vid GU och flera andra svenska lärosäten i förra veckan, har jag vid flera tillfällen kommenterat i media, universitetet har svarat på studenternas skrivelse och jag har haft dialog med talespersoner för manifestationen. Den här kommentaren är ett samlat uttalande i frågan.

Bild
Malin Broberg, rektor vid Göteborgs universitet
Malin Broberg, rektor vid Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg

Situationen i Gaza är förfärlig och ingen kan vara oberörd inför de bilder och rapporter som når oss. Som universitet fördömer vi våldet, står upp för mänskliga rättigheter och förfäras över attacker som drabbar civila och civila mål som till exempel skolor, sjukhus och universitet. Jag har full förståelse för att människor vill visa sin ilska och frustation över det som sker. Som universitet värnar vi yttrandefriheten, det vill säga alla människors rätt att fritt använda sina röster för att påverka. Om detta råder inga tvivel.

Vår uppgift är att bedriva utbildning och forskning, inte agera genom bojkotter eller med utrikespolitiska ställningstaganden, vilket är det som demonstranterna önskar. Universitetet som institution ska stå fritt från påtryckningar. Det innebär att varken studenter, medarbetare eller samhället i stort kan kräva att universitetet som myndighet tar ställning i specifika frågor. För att universitetet ska avbryta alla samarbeten med ett land krävs att Sveriges regering ger universitetet instruktioner att göra det. Så var till exempel fallet vid Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, vilket är en jämförelse som ofta görs. Även då betonade vi emellertid vikten av fortsatt möjlighet för forskare och enskilda att ha kontakt och samarbete. 

För att forskningen ska gå framåt och därmed komma människor till godo är nationella och internationella akademiska samarbeten grundläggande förutsättningar. Alla samarbeten väljs med omsorg utifrån forskningens och utbildningens behov. Forskare har frihet att själva, utifrån gällande lagar och förordningar, bestämma hur och med vem de samarbetar. Valet av samarbete ska alltid ske ansvarsfullt och med omdöme. Inte sällan innebär det att anställda verkar i eller har utbyten med konfliktregioner. Akademisk frihet betyder i första hand att forskningen och utbildningen ska vara fri. Vi ska kunna forska, publicera och utbilda även om sådant som uppfattas som kontroversiellt.

När möjligheten att bedriva fri akademisk verksamhet utmanas i olika delar av världen eller när enskilda forskare förföljs och hotas finns olika former av stöd. Som exempel kan nämnas Erasmus+ programmen för att stärka högre utbildning i länder och regioner. Ett annat exempel är nätverket Scholars at Risk, som kan erbjuda tillfälliga anställningar för forskare och universitetslärare som förföljs och hotas. Just nu är det en akut situation i Gaza med fokus på nödhjälp. Längre fram kan jag se att vetenskapssamhället har ett ansvar i att på olika sätt vara delaktiga i återbyggnad av forskning och utbildning i regionen.

Demonstrationen vi sett här vid Göteborgs universitet har skett i en respektfull ton, och jag är hoppfull över att det kommer att fortsätta på samma vis. Göteborgs universitet accepterar inte aktiviteter som upplevs som hotfulla eller kränkande. Vi värnar om arbets- och studiemiljön för alla studenter och medarbetare och erbjuder stöd via student- och företagshälsovården till exempel vid oro i relation till pågående konflikt.

Att vi som institution inte tar ställning innebär inte att universitetet är tyst. Våra forskare medverkar så gott som dagligen i media och bidrar med sin kunskap och sina analyser avseende situationen i Gaza och konflikten mellan Israel och Palestina i stort. Universitetet bör agera som ett föredöme när det gäller att i respektfull ton kunna diskutera även svåra frågor ur flera perspektiv. I detta syfte anordnade universitetet nyligen ett seminarium om Israel-Palestina för studenter och medarbetare och det kommer att återkomma i större format i höst. Det var fullt i aulan, lugn stämning men fanns också utrymme för kritiska frågor. Precis så önskar jag att akademin ska fungera. Vi ska erbjuda en trygg miljö för att på ett balanserat och kunskapsbaserat sätt belysa svåra frågor från olika perspektiv. Låt oss gemensamt fortsätta värna om den öppna och trygga akademiska miljön här hos oss och globalt.

Malin Broberg

Läs mer: 


Område
Ledning