Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lyssna på musik
Länkstig

Musikens betydelse för människan utforskas i ny bok

Publicerad

Genom tio djupintervjuer med musikintresserade men musikaliskt oskolade människor i olika åldrar undersöker Lars Lilliestam, professor emeritus i musikvetenskap, hur vi talar om och beskriver det vi hör, samt hur vi använder och reagerar på musiken. Han lyfter även musikens betydelse för människor och hur den påverkar vårt mentala tillstånd, hälsa och välbefinnande.

Det är alltså människans upplevelser av musik som står i centrum i den nya boken Lyssna på musik: Upplevelser, mening och hälsa. Boken tar upp hur lyssnandet går till på ett personligt plan, vad människor lyssnar efter och uppmärksammar i musiken, vad som händer med oss när vi lyssnar och vilken effekt musiklyssnandet har på oss och vårt välbefinnande.

Bild
Lars Lilliestam
Foto: Johan Wingborg

– Det unika med undersökningen är att vi, jag och den jag intervjuar, satt oss ned och lyssnat på tre låtar som de intervjuade själva valt och pratat länge om musiken och deras upplevelse av den, säger Lars Lilliestam.

Utgångspunkten för analysen är vad lyssnarna berättar under intervjuerna. Den ser även till vilka effekter musiken har på människan. Något som författaren menar är relativt nya sätt att se på musiklyssnande inom forskarvärlden.

Vilka skulle du säga är de viktigaste resultaten från den här analysen?
Det är nog hur komplex och sammansatt musiklyssning kan vara. Det finns så många olika sätt att lyssna, så många sätt att skapa mening av musik. Musik knyter an till minnen, känslor, andra människor, platser, upplevelser, till livet. Om man vill förstå musik som ett mänskligt fenomen räcker det inte bara med analys av melodin, tonerna, rytmerna och ackorden. Musikvetare analyserar hur musiken är uppbyggd, men stannar ofta där och lämnar studiet av upplevelserna och effekten till musikpsykologer, sociologer och medieforskare, säger Lars och utvecklar resonemanget vidare: Hur man upplever, förstår och tänker om musik är ofta förbisett – därför att det verkligen är svårt att beskriva. Men människor försöker ju göra det ändå. Man vill diskutera och utbyta tankar om musiken. Det är helt enkelt en del av upplevelsen, menar Lars.

Man vill diskutera och utbyta tankar om musiken. Det är helt enkelt en del av upplevelsen.

Bild
Bokomslag Lyssna på musik

Boken vänder sig till alla som på ett eller annat sätt intresserar sig för musik och musiklyssning, men riktar sig lite speciellt till humanistiska musikforskare och även musikpedagoger. Studien utgår från hur den musikaliskt oskolade människan lyssnar på musik och upplever den, till skillnad från många tidigare studier som utgår från ”musikforskarens ofta notbundna perspektiv”, där många musikforskare primärt intresserar sig för det musikaliska materialet.

– Forskningsfältet om hur människor använder musik och vad den betyder växer väldigt snabbt. Inte minst gäller det sambanden mellan musik och hälsa eller musik och välbefinnande. Människor använder ofta musik för att mer eller mindre medvetet påverka sig själva och humöret och sinnestillståndet, säger Lars.

Han poängterar också skillnaderna i hur forskaren och den oskolade musiklyssnaren beskriver själva musiken och hur den låter. Hur lyssnaren gärna använder sig av metaforer, adjektiv eller jämförelser, och att det är lättare att tala om vad musiken gör med en, hur den känns eller vad man tänker om musiken, snarare än att beskriva den i teoretiska termer.

 – Givetvis är också texterna viktiga. Det är slående hur många som uppmärksammar sångröster, instrument och sound men däremot sällan melodik och harmonik, säger Lars.

Blev du förvånad över svaren i intervjuerna och resultaten?
– Ibland. Studien fördjupar och bekräftar ofta det vi visste eller anade förut, men skildrar det ibland mer i detalj. Jag har velat låta människorna komma till tals och berätta själva om den roll som vissa låtar spelar i deras liv som tröst, glädje, redskap för olika saker, ett redskap för livet. Lyssnarna talar väldigt mycket om känslor - men ofta utan att man kan beskriva eller specificera dem. Det blir berättelser om hur musiken fungerat för dem i vissa situationer. Jag tycker det är fantastiskt hur öppna de varit och lämnat ut sig och berättat om starka känslor och svåra saker. Det har blivit både gråt och skratt, reflektion och eftertänksamhet, säger Lars Lilliestam.

Lyssnarna talar väldigt mycket om känslor - men ofta utan att man kan beskriva eller specificera dem

Författaren talar vidare om att musik kan vara ett redskap för reflektion och inte bara ”en go låt”.

– Upplevelser av konst och kultur handlar om ideologi, livsåskådning, rädslor, drömmar, dystopier och utopier, värderingar, sätt att uttrycka sig. Det här är viktigt och förbisett av många forskare och till exempel politiker. Det handlar om att förstå människors känslor och upplevelser, varför de gör och tänker som de gör. Musik och annan kultur säger något viktigt om det samhälle vi lever i och kanske till och med om framtiden, poängterar Lars.

Lars Lilliestam är professor emeritus i musikvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Han har under lång tid intresserat sig för frågor om hur människor använder och tänker om musik, något som resulterat i flertalet böcker såsom Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor, Musiken och jag (tillsammans med Thomas Bossius) och Rock på svenska.

– Den här senaste studien har vuxit fram samtidigt med de kurser i musik och hälsa som jag vid flera tillfällen gett på institutionen för kulturvetenskaper, säger Lars.

Lyssna på musik: Upplevelser, mening och hälsa ges ut på Bo Ejeby Förlag den 15 januari.

Kontakt: Lars Lilliestam, lars.lilliestam@kultvet.gu.se

Text: Caroline Tengroth