Bild
Bild på Björn Danielsson och Fredrik Özaras
"Grundtanken är att man auktionerar ut en viss elkapacitet och ger ekonomiskt stöd till den anbudsgivare som begär lägst subvention för att leverera den." säger Björn Danielsson och Fredrik Özaras.
Foto: Lars Magnusson
Länkstig

Konkurrensverkets pris till uppsats om auktioner för solcellsutbyggnad

Publicerad

Grattis, Björn Danielsson och Fredrik Özaras, som har vunnit 1:a pris i Konkurrensverkets uppsatstävling, med er kandidatuppsats i nationalekonomi!

Vad handlar uppsatsen om?

– Vi utforskar en möjlig väg framåt för Sverige i den allt mer brådskande omställningen till förnybar energi. Vi har gjort en simulering av att införa ett auktionbaserat system för subventionering av solceller i Sverige. Grundtanken är att man auktionerar ut en viss elkapacitet och ger ekonomiskt stöd till den anbudsgivare som begär lägst subvention för att leverera den. I uppsatsen undersöker vi vad den totala kostnaden skulle bli av att finansiera en utbyggnad av solcellskapaciteten med detta system och om det skulle leda till att aktörerna med lägst kostnad för att bygga ut solcellskapaciteten vinner auktionerna. Den totala kostnaden har vi sedan jämfört med en uppskattning av välfärdsförslusten som uppstår till följd av de utsläpp som skulle ske om elen istället producerades med den nuvarande europeiska energimixen.

Vad har ni fått för resultat?

– Vi ser en tydlig trend i simuleringen, att aktörerna kräver allt mindre subventioner för att bygga ut solcellskapaciteten, ju fler auktionsrundor som genomförs. Den totala kostnaden för subventionerna i vår simulering blir mindre än den uppskattade välfärdsförlusten. Dock är det inte i alla auktioner som så kallad allokativ effektivitet uppnås, det vill säga att den aktör med lägst kostnad för att bygga ut sollcellskapaciteten vinner.

Varför valde ni att skriva om just detta?

– Vi har båda ett intresse för hållbarhet och hur ekonomiska styrmedel kan användas inom detta område. Vi ser energiomställningen som en mycket viktig del i klimatarbetet, inte minst för att den ökade elektrifieringen kommer kräva mer elektricitet i framtiden. Det finns många intressanta styrmedel och framgångshistorier att lära sig av, vår simulering och resultaten vi fick är en uppskattning av hur ett av dessa system skulle kunna fungera i Sverige. Våra resultat understryker också att det för samhället i längden blir betydligt dyrare att fortsätta som vanligt än att ställa om.

Läs uppsatsen: Auctions for a brighter future - Using an Agent-Based Model to Simulate Auctions of Solar PV in Sweden

Mer information

"Auctions For a Brighter Future - Using an Agent-Based Model to Simulate Auctions of Solar PV in Sweden", av Björn Danielsson och Fredrik Özaras på Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Handledare: Håkan Eggert

Juryns motivering: ”Auktioner för solceller är en högaktuell fråga med bäring på globala utmaningar och hållbar utveckling. Med utgångspunkt i avancerad ekonomisk teori ställer sig författarna frågan om ett auktionsbaserat subventionsschema för solceller i Sverige kanvara samhällsekonomiskt motiverat. Frågan besvaras genom en jämförelse med att fortsätta som i dag, det vill säga med utsläppsrättigheter. Resultaten visar att modellen inte leder till en effektiv energiallokering och att kostnaden per kWh blir lägre allteftersom flerauktionsrundor genomförs. När totalkostnaden för auktionsbaserade subventioner jämförs med välfärdsförlusten förknippad med att fortsätta med den energimix som Sverige har i dag är utfallet till auktionsmodellens fördel. I uppsatsen behandlas avancerad ekonomisk teori som föredömligt sammanfattas och redogörs för. Den empiriska ansatsen och de simuleringar som görs visar på en analytisk mognad. Uppsatsen är stark i sin forskningsanknytning, tydlig i sin problemformulering, välskriven och har en mycket hög svårighetsgrad.”