Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Buller, vibrationer och ergonomi största farorna för sjömän

Publicerad

Foto på en färja i Göteborgs hamninloppBuller, helkroppsvibrationer från skrovet och ergonomisk belastning är huvudsakliga arbetsmiljöproblem inom dagens svenska handelssjöfart. Det framgår av forskning där arbetsmiljöfaktorer, ohälsa och cancer bland sjömän studerats.

Porträttbild på Karl Forsell– Resultaten utgör ett bra underlag för arbetsmiljöarbetet inom branschen, säger Karl Forsell, disputerad i arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus.

Hans avhandling beskrivs som den första större kartläggningen av sjömäns arbetsmiljö i modern tid, och bygger på bland annat en webbaserad enkät med närmre 2 000 sjömän från olika rederier och typer av fartyg.

Buller och belastning

Buller visade sig vara vanligt förekommande, och även associerat med hörselskada. En hög belastning av nacke, armar och rygg var framför allt vanligt inom intendenturen (kök och ombordservice), medan maskin oftare angav att det förekom arbete i obekväma arbetsställningar.

Säkerhetsklimatet skattades högt jämfört med landbaserade yrken, men skattningen var lägre bland yngre och sjömän med trötthetsproblem. Sådan trötthet kunde kopplas till stress samt helkroppsvibrationer från fartygsskrovet. En stor andel av både män och kvinnor hade upplevt kränkningar eller trakasserier.

Avhandlingen belyser också kända cancerframkallande risker som asbest och polyaromatiska kolväten vid arbete i maskinrum.

Exponering för bensen

En fältstudie på produkt- och kemikalietankers med bensin i lasten visade att däcksanställda utsattes för särskilt höga bensennivåer vid vissa arbetsmoment. Biomarkörer visade på ett biologiskt upptag av bensen under ett arbetspass. De visade även en god överensstämmelse med nivå av bensenexponering. Bensen är känt för att kunna orsaka akut myeloisk leukemi, AML, och möjligen även andra blodmaligniteter.

I en epidemiologisk studie påvisades att arbete på tankfartyg före 1985 var vanligare bland de sjömän som insjuknat i blodmalignitet. I synnerhet gällde detta multipelt myelom. Fynden kan betyda att arbete på äldre tankfartyg orsakat ett ökat insjuknande i blodmalignitet, sannolikt på grund av yrkesexponering för bensen. För arbete på mer moderna tankfartyg sågs ingen risk för blodmalignitet.

– Arbetsvillkor och hälsorisker har varit och är unika för sjömän ur flera avseenden jämfört med dem i landbaserade yrken, säger Karl Forsell. Fynden är viktiga även för den internationella sjöfarten, där för oss åtgärdade yrkesrisker kan finnas kvar i andra länder.

Titel: Health hazards and cancer in relation to occupational exposures among Swedish seafarers

Kontakt: Karl Forsell

Bilder: Genrebild (foto: Mattonstock) och porträttbild på Karl Forsell