Bild
Flygfoto över spårvagnar och bussar i Göteborg
Länkstig

Ana Gil Solá; docent med fokus på socialt hållbar tillgänglighet

Publicerad

Ana Gil Solá är forskare och sedan 1 februari docent i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskning och undervisning fokuserar på sociala frågor relaterade till människors vardagliga rörlighet och tillgänglighet.

Bild
Foto på Ana Gil Solá
Ana Gil Solá

Frågor om hur människor rör sig i vardagen har genomsyrat Anas forskning genom åren. Hon disputerade 2013 med avhandlingen "På väg mot jämställda arbetsresor? Vardagens mobilitet i förändring och förhandling". Avhandlingen fokuserar på arbetspendling och vardaglig rörlighet ur ett genusperspektiv. Sedan dess har hennes forskning breddats, för att handla om planering för hållbar tillgänglighet och social hållbarhet, samt människors vardagliga användning av sitt närområde.

Aktuell forskning om det nära vardagslivet

Just nu arbetar Ana inom forskningsprojektet "Kvinnor och män i den förtätade staden". Projektet syftar till att öka kunskapen om hur en aktiv förtätning av städer påverkar människors genuspräglade vardagsliv. Det handlar om vilka strategier kvinnor och män använder för att få tillgång till sin omgivning, såsom resvanor och aktivitetsmönster, samt hur dessa anpassas till och formar stadens förtätning.

- Kunskapen är viktig för att främja en stadsplanering och stadsutveckling som understödjer energihushållning, energieffektiva transporter och samtidigt ökar jämställdheten, säger Ana.

Nätverk för socialt hållbar transportplanering

Sedan hösten 2018 samordnar hon Nätverket för socialt hållbar transportplanering, tillsammans med planerare på Göteborgsregionen (GR). Nätverket är nationellt och har som mål att öka förståelse och kunskapsutbyte mellan planering och forskning, samt att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt.

Nätverket ordnar olika typer av aktiviteter, bland annat digitala och fysiska nätverksträffar med fokus på olika teman där både forskningsresultat och arbete som genomförs inom praktiken presenteras. Just nu håller nätverket, tillsammans med VTI, en kurs i socialt hållbar transportplanering som utvecklats med stöd av Formas.

Faktaruta

Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.