Göteborgs universitet
Bild
Bild på cyklister vid ett övergångsställe.
Foto: Nomadic Julien

Mobilitet

Konsumtion genererar mobilitet och vice versa. I temat är relationen mellan städer, mobilitet/logistik och konsumtionsmönster i fokus och en central frågeställning är hur ökad förståelse för dessa kan generera kunskap om hållbart stadsliv.

Temat mobilitet startade 2010 i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Göteborgs universitet och Université de Toulouse II, Frankrike, där forskare utvecklat gemensamma utgångspunkter för studier av konsumtionslogistik under det vidare temat mobilitet.

Sociokulturella dimensioner påverkar vardagens konsumtionslogistik och utgör viktiga analytiska perspektiv i förståelsen av hur och varför mobilitets- och konsumtionsmönster ser ut som de gör idag. Samt hur vi eventuellt kan förändra dessa i framtiden.

Sociokulturella dimensioner påverkar vardagens konsumtionslogistik och utgör viktiga analytiska perspektiv

Framtidens konsumtionslogistik utgör en ”fallstudie” i sig i temat mobilitet och fungerar som bollplank för våra forskare att diskutera forskningsresultat med representanter för näringsliv, kommun och politik och därmed fördjupa relationen mellan vetenskaplig forskning och praktiker inom fältet.

Foto: Ha Doan