Bild
väg genom grön skog
Foto: Avigator Fortuner
Länkstig

Transportsystemets omställning och finansiering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver omfattande investeringar i allt från infrastruktur till processer och teknik i olika former. Transportsystemet har alltid varit kapitalintensivt men omställningen kommer innebära investeringsbehov som vida överstiger vad systemet traditionellt hanterat. Projektets syfte är att analysera och förstå utmaningarna med att finansiera godstransportsystemets omställning och på så sätt identifiera möjligheter och hot som kan underlätta respektive hindra dess finansiering.

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver omfattande investeringar i allt från infrastruktur till processer och teknik i olika former. Transportsystemet har alltid varit kapitalintensivt men omställningen kommer innebära investeringsbehov som vida överstiger vad systemet traditionellt hanterat. Investeringsbehovet kommer påverka alla aktörer men kan skilja sig beroende på val av teknik, affärsmodeller men även hur snabbt omställningen genomförs. Sammantaget genererar detta ett enormt finansieringsbehov i transportsystemet som måste hanteras. Trots osäkra förutsättningar måste finansieringssystemet kunna hantera kostnader, risker och multi-dimensionella effekter och hur dessa fördelas mellan olika intressenter och vilket ansvar/roller olika aktörer har att bidra med denna finansiering.

Syfte och projektmål

Projektets syfte är att analysera och förstå utmaningarna med att finansiera godstransportsystemets omställning och på så sätt identifiera möjligheter och hot som kan underlätta respektive hindra dess finansiering.

Forskningsfrågor

  • Hur stort kommer finansieringsbehovet vara (kort/lång sikt)? Hur kan rollfördelningen mellan olika aktörer att se ut? Vilken roll kan kompensationsåtgärder/investeringar ha för att uppnå bättre miljöprestanda?
  • På vilket sätt påverkar reglering av ”grön” finansiering idag och framåt?
  • På vilket sätt kommer olika aktörers affärsmodeller att påverka behovet och strukturen kring finansiering?
  • Vilka roller har logistikbranschens aktörer för att underlätta transportsystemets omställning utifrån ett finansieringsperspektiv? Vilka typer av tjänster och funktioner kan utvecklas (t.ex. laddning och laddinfrastruktur, ”freight as a service” utifrån ett fordonstillverkarperspektiv)? Vilket internationellt ansvar/roll kan man tänkas att en logistikaktör skall ta?

Medverkande forskare från Handelshögskolan

Rickard Bergqvist (projektledare), professor företagsekonomi

Viktor Elliot (vice projektledare), doktor företagsekonomi

Johan Woxenius, professor företagsekonomi

Elmira Parviziomran, doktorand företagsekonomi