Länkstig

Tidsbegränsat anställdas etableringsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 512 500
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

En tidsbegränsad anställning benämns ofta som en a-typisk anställningsform. För unga är det dock snarare en typisk anställningsform, mer än hälften av alla arbetande i åldersgruppen 15-24 år är tidsbegränsat anställda. En viktig samhällsfråga är då hur tillfällig den här arbetssituationen är och om den tidsbegränsade anställningen är ”meriterande” för att få en fast anställning. Syftet med det här sökta projektet är att undersöka om och i så fall under vilka förutsättningar en tidsbegränsad anställning utgör ett trappsteg till en etablering på den svenska arbetsmarknaden. Med etablering menar vi att erhålla stadigvarande inkomst från förvärsvarbete utan perioder av arbetslöshet. Speciellt fokus i projektet läggs på vad som möjliggör eller hindrar en etablering och hur dessa möjligheter har förändrats över tid.

Dessutom vill vi undersöka vilka sekvenser av vägar in mot en etablering på arbetsmarknaden som är mest fördelaktig för arbetslösa;är det till exempel bättre att ha en längre arbetslöshetsperiod för att direkt hamna i ett tillsvidarekontrakt än att ha ett tidsbegränsat kontrakt som mellansteg? Projektet kommer att använda data från arbetskraftsundersökningarna (AKU) mellan åren 1992 och 2011. Till AKU-data kopplar vi registerdata från SCBs longitudinella integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) till individerna både före och efter mättillfällena i AKU.