Bild
Flicka med surfplatta i bibliotek
Foto: Yuri Arcurs
Länkstig

ÖLAS – Öka läsutvecklingen i den anpassade skolan med hjälp av LegiLexi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2024 - pågående
Projektägare
Lisa Palmqvist, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Kort beskrivning

Elever med intellektuell funktionsnedsättning har utmaningar i att lära sig läsa och många elever knäcker aldrig läskoden. Forskning visar att elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver riktade insatser med hög intensitet under lång tid för att lära sig läsa.

I ÖLAS ska vi utvärdera på vilket sätt införandet av det formativa bedömningsstödet LegiLexi kan stötta läsinlärning för lågstadieelever med intellektuell funktionsnedsättning i den anpassade skolan (tidigare särskolan).

Att undersöka läsutveckling hos elever i den anpassade skolan på detta strukturerade sätt är unikt i Sverige. Denna typ av rigida forskningsansats kommer att resultera i helt ny kunskap som ökar elever i den anpassade skolans rättigheter i samhället.

Projektet startar i januari 2024 och syftar till att undersöka på vilket sätt det formativa bedömningsstödet LegiLexi kan öka läsförmågan för elever i den anpassade skolan. Vi är just nu i uppstartsfas och letar efter intresserade och engagerade lärare som vill vara med och utveckla läsundervisningen för elever i den anpassade skolan.

Formativ bedömning skiljer sig från summativ bedömning, där en elevs samlade kunskaper vid ett visst tillfälle summeras med syftet att exempelvis sätta ett betyg. Formativ bedömning synliggör var eleven befinner sig och vad som är kvar för att nå målet. Modellen innehåller de delar som efterfrågas i den anpassade skolan idag, den erbjuder ett strukturerat arbetssätt för läraren att synliggöra elevens kunskapsnivå och kunskapsutveckling. 

LegiLexi är ett unikt heltäckande formativt bedömningsverktyg för att detaljerat kartlägga och följa elevernas läsutveckling. LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse som drivs pro bono av forskare och utvecklare och erbjuder kostnadsfria digitala tjänster, inklusive ett testbatteri och undervisningsrekommendationer baserade på testresultat. Testerna som finns i verktyget baseras på den teoretiska modellen The Simple View of Reading och kartlägger allt från bokstäver och ljud, syntes och segmentering till ordläsning, språk- och läsförståelse. 

Projektet kommer att undersöka läsutveckling i den anpassade skolan i tre olika delstudier:
    

  • Delstudie 1: På vilket sätt kan ett formativt bedömningsstöd stötta läsundervisning i den anpassade skolan?
  • Delstudie 2: På vilken nivå ligger läsförmågan hos elever i den anpassade skolan under deras första år i skolan?
  • Delstudie 3
    • a) Kan användandet av ett formativt bedömningsstöd förbättra läsutvecklingen mer än ordinarie undervisning i den anpassade skolan?
    • b) Hur utvecklas läsförmågan de första skolåren för elever i den anpassade skolan?

Projektmedlemmar

Lisa Palmqvist, projektledare. Filosofie doktor i handikappvetenskap, universitetslektor. 

Jenny Samuelsson, legitimerad logoped, doktorand. 

Linda Fälth, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, grundskollärare och specialpedagog. 

Alli Klapp, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och grundskollärare i svenska och engelska. 

Referensgrupp

I projektet ingår en referensgrupp bestående av Marie Westerlund från Skolverket, Sofia Trapp från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Robert Öberg och Jeanette Persson från Riksförbundet FUB, och Helene Berggren som är rektor för anpassad skola i Klippans kommun.