Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Neuroendokrina tumörer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Neuroendokrina tumörer (NET) är en bred grupp av tumörer som kännetecknas av att de uppvisar egenskaper från både endokrina celler och nervceller. I denna grupp återfinns bland annat vissa former av lungcancer, vissa former av pancreascancer, medulär thyroideacancer samt ett antal tumörer som utgår från magtarmkanalen s.k. gastero-entereo-pancreatiska NET (GEP-NET).

SI-NET – optimerad behandling och tumörbiologi

Neuroendokrina tumörer (NET) är en bred grupp av tumörer som kännetecknas av att de uppvisar egenskaper från både endokrina celler och nervceller. I denna grupp återfinns bland annat vissa former av lungcancer, vissa former av pancreascancer, medulär thyroideacancer samt ett antal tumörer som utgår från magtarmkanalen s.k. gastero-entereo-pancreatiska NET (GEP-NET).

Fokus i pågående projekt ligger framförallt på small intestinal-NET (SI-NET) d.v.s. neuroendokrina tumörer som utgår från endokrina celler (EC-Celler) i tunntarmsslemhinnan. SI-NET har i allmänhet en avvikande fenotyp (beteende) och kännetecknas av en långsam tillväxthastighet och lång överlevnad kombinerat med en förmåga till extensiv spridning. Patienter med spridd SI-NET kan inte botas med tillgänglig behandling men erbjuds ofta upprepade behandlingar där såväl kirurgi, leverartärembolisering och peptid receptor medierad radioterapi (PRRT, riktad strålbehandling) är behandlingsalternativ.

I ett flertal pågående projekt studeras möjligheten att förutsäga behandlingsutfall av SI-NET behandling. Gemensamt för dessa projekt är nyttjandet av translationell forskningsmetodik där kliniskt material och patientuppgifter används i kombination med molekylärbiologisk metodik.

SI-NET har även en intressant genotyp (rubbningar i arvsmassan) där man trots omfattande studier inte kunnat påvisa några förändringar i arvsmassan som förklarar tumöruppkomst eller tumörtillväxt. Detta utgör ett hinder i utvecklandet av nya behandlingsformer.
I ett flertal pågående projekt studeras tumörbiologi hos SI-NET där kliniskt operationsmaterial utgör ett viktigt material som kompletteras med cellodling och djurstudier.

Övriga forskare

  • Jakob Grenabo Specialistläkare kirurgi
  • Edward Lecaros Specialistläkare kirurgi