Bild
Långt tåg med containrar
Foto: Shutterstock: Anek Soowannaphoom
Länkstig

Överflyttning av gods för att uppnå miljömålen - MOSEL

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 299 900
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Olika utredningar och initiativ föreslår en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart för att kunna nå Sveriges miljö- och klimatmål till 2030. Projektet Överflyttning av gods för att uppnå miljömålen (Modal shift for an environmental lift, MOSEL) analyserar under vilka villkor överflyttningen till järnväg och sjöfart kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås. De övergripande målen kan delas upp i följande frågor: 1. Vilka styrmedel har som mål att flytta över gods från väg till mindre miljöpåverkande trafikslag? 2. Vilken potential har dessa styrmedel för att uppnå den önskade överflyttningen av gods? 3. Om de bidrar, hur mycket bidrar de till att uppnå de olika svenska miljömålen för 2030? 4. Om de inte bidrar, vilka styrmedel behövs för att öka godstransporternas bidrag till att uppnå de svenska miljömålen?