Länkstig

Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
5M SEK
Projekttid
2010 - 2013
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Projektets syfte har varit att möjliggöra och främja forskning inom slavisk kultur-, litteratur- och språkhistoria genom utarbetandet av digitaliserade beskrivningar av kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv. Projektet har även syftat till att skapa en nationell katalog genom en öppen databas med systematiserad och standardiserad elektronisk information om äldre kyrilliska samlingar av betydelse för den internationella forskningen.

Om projektet

Projektets syfte har varit att möjliggöra och främja forskning inom slavisk kultur-, litteratur- och språkhistoria genom utarbetandet av digitaliserade beskrivningar av kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv. Projektet har även syftat till att skapa en nationell katalog genom en öppen databas med systematiserad och standardiserad elektronisk information om äldre kyrilliska samlingar av betydelse för den internationella forskningen.

Projektet genomfördes i två etapper: inventering och beskrivning av materialet. Kartläggningen av befintliga handskrifter och äldre tryck genomfördes först i projektplanens 15 repositorier. Därefter utökades kartläggningen till ytterligare 35 repositorier vilka bedömdes kunna ha material av intresse för projektet. Totalt undersöktes 50 repositorier på 25 orter; i 33 av dessa hittades relevant material. Flera tidigare okända handskrifter, handskriftsfragment och gamla tryck upptäcktes, och projektet innehåller nu beskrivningar av 101 kompletta handskrifter; 118 fragment (varav 107 pergamentfragment) från totalt 56 olika handskrifter (varav 51 pergamenthandskrifter); 421 exemplar av äldre tryck från 305 kyrilliska och 15 glagolitiska utgåvor.

Av de 107 pergamentsfragmenten var 16 tidigare okända och ytterligare tre förkomna under 1900-talet. Av de 51 rekonstruerade pergamentshandskrifterna var 5 tidigare okända medan ytterligare en tillkom genom att två tidigare sammanförda fragment nu hänförs till två olika handskrifter. De nya fynden utgör ett väsentligt bidrag till slavistiken då antalet bevarade östslaviska pergamentshandskrifter är relativt begränsat. Mer information om projektets resultat se i “Redovisning av projektet, publikationer och konferenser”

gammal bok, fornkyrkoslaviska

Referensgrupp

  • Ulla Birgegård, Uppsala Universitet, em.
  • Per Arne Bodin, Stockholms Universitet
  • Ralph Cleminson, University of Portsmouth
  • Elisabeth Löfstrand, Stockholms Universitet
  • Ingrid Maier, Uppsala Universitet
  • Anisava Miltenova, Bulgariska vetenskapsakademien
  • Lars Steensland, Lunds Universitet, em.
  • Hans Åkerström, Göteborgs universitetsbibliotek, em.
  • Mirja Varpio, Lunds Universitet, em.