Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life

Publicerad

Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare. Det gäller både förberedelser för nästa fas i byggprocessen och utvecklingen av en strategi för life science vid universitetet.
– Sahlgrenska Life är en mycket viktig och för framtiden avgörande satsning, förklarar styrelseordförande Peter Larsson.

Projektet Sahlgrenska Life handlar om att koppla samman Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Göteborgs universitets verksamhet på Medicinareberget. Projektet omfattar tre nya byggnader samt en ombyggnad av Odontologen, och ska rymma lokaler för högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Projektet drivs av Västra Götalandsregionen med Göteborgs universitet som viktig partner. 

Universitetsstyrelsen ställde sig idag bakom fortsatt arbete efter att ha tagit del av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen. Utredningen är gjord av professor Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, och genomfördes på uppdrag av rektor Eva Wiberg. Rapporten, som presenterades den 5 september, slår fast att Göteborgs universitet, tillsammans med Västra Götalandsregionen, universitetssjukhuset och näringslivet, har goda möjligheter att utveckla verksamheten inom life science.

– Sahlgrenska Life är en mycket viktig strategisk satsning för universitetet och dagens ställningstagande i styrelsen är avgörande för att vi tillsammans med VGR och andra partners kan ligga i framkant inom life scienceområdet framöver, förklarar Peter Larsson.

Universitetsstyrelsen påpekar dock vikten av att även beakta konsekvenserna för ekonomin. 

Det är något jag kommer att lägga extra vikt vid i det fortsatta arbetet, betonar Eva Wiberg. Det är angeläget att kostnaderna bevakas noga och att projektet blir kostnadsmässigt rimligt, samtidigt som kommande projektering ska säkerställa lokaler som svarar mot framtidens behov inom utbildning och forskning.

Intern förankring och hållbarhet viktigt

Också förändrade förutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin bör beaktas, menar styrelsen, som också anser att rektor bör ge det fortsatta arbetet hög prioritet så att det utvecklas med beaktande av Harriet Wallbergs rapport. Styrelsen betonade även vikten av miljö, hållbarhet och intern förankring i det fortsatta arbetet.

– Även om Sahlgrenska Life grundar sig i ett styrelsebeslut från 2016 var det ett viktigt steg som togs idag, som stakar ut riktningen för arbetet, menar Eva Wiberg. I mitt uppdrag ligger nu att verka för ekonomiskt ändamålsenliga satsningar samt säkerställa den interna förankringen och involveringen av både medarbetare och studenter. Det första som händer nu är att jag kommer att träffa berörda dekaner för att gå vidare.

Universitetets satsning på life science omfattar också det redan pågående byggandet av Natrium på Medicinareberget, som beräknas vara inflyttningsklart 2023.

FAKTA

Universitetsstyrelsen ställer sig bakom följande fyra punkter:

  • att Sahlgrenska Life ska genomföras. Detta inbegriper såväl utveckling av en strategi för life science vid Göteborgs universitet som fortsatt utveckling av det strategiska lokalprojektet,
  • att uppdra till rektor att fortsatt driva arbetet med utgångspunkt i Harriet Wallbergs rapport Life science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen (dnr. PA 2020/126),
  •  att rektor vid fortsatt arbete ska beakta ett särskilt hållbarhetsperspektiv, intern förankring samt ekonomiska konsekvenser i den fortsatta beredningen,
  • att rektor genomför en första avrapportering till universitetsstyrelsen under vårterminen 2021. 

Uppdaterad 20 oktober 2020 kl. 09:50