Bild
Bild på bokomslaget
Länkstig

Skandinavien och Sydamerika – en berättelse om två kapitalistiska samhällen

Publicerad

Den nyligen utgivna boken ‘Scandinavia and South America—A Tale of Two Capitalisms. Essays on Comparative Developments in Trade, Industrialisation and Inequality since 1850’, ger ett jämförande ekonomiskt perspektiv av Sydamerika med Skandinavien för att bättre förstå de skillnader som utmärker de båda regionerna idag.

Bild
Bild på bokomslaget

- Boken syftar särskilt till att fördjupa vår förståelse för varför de två grupperna av länder har valt helt olika vägar när det gäller industrialisering, långsiktig ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, säger Svante Prado, forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och en av redaktörerna till boken.

Medan Skandinavien närmade sig de rika ländernas ekonomiska standard hamnade Sydamerika på efterkälken. Detta skedde trots att båda regionerna hade liknande roller som leverantörer av naturresurser i den framväxande atlantiska ekonomin i slutet av artonhundratalet. Båda regionerna befann sig i periferin av industrialiseringens kärnområden och bidrog därmed inte ämnvärt till utbudet av industrivaror på världsmarknaden.

Boken sammanställer resultaten från två separata projekt som har belyst från olika perspektiv. Det första projektet fokuserar på två av de så kallade nybyggarsamhällena i Sydamerika, nämligen Uruguay och Argentina, ibland kallad Pampas-regionen. Australien och Nya Zeeland, två andra nybyggar-samhällen, övervägs också, vilket ger ytterligare en jämförande effekt. Dessa nybyggarsamhällen jämförs med Skandinavien, inklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det andra av dessa projekt fokuserar på jämförelser mellan Brasilien och Sverige. Tillsammans har de två projekten engagerat ekonomhistoriker från Brasilien, Uruguay och Sverige.

Bokens titel

Scandinavia and South America—A Tale of Two Capitalisms
Essays on Comparative Developments in Trade, Industrialisation and Inequality since 1850

Länk: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09198-8

Om redaktörerna

Svante Prado är forskare i ekonomisk historia på Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning fokuserar på svenska löner och arbetsmarknader i ett historiskt perspektiv, samt på internationella jämförelser av arbetsproduktivitet.

Jorge E. Álvarez Scanniello är professor och samordnare för Economic and Social History Programme, vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, University of the Republic, Uruguay. Han är också forskare vid National Agency of Innovation and Research, Uruguay.