Bild
Bild på sandtag i skövlad skog
Länkstig

Ny rapport: Åtgärder som gynnar både klimat och biologisk mångfald

Publicerad

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald har länge behandlats i parallella organisationer. Nu lanserar den internationella plattformen för biologisk mångfald (IPBES) och FN:s klimatpanel (IPCC) den första globala rapporten där frågorna integrerats. Efterlängtat och nödvändigt säger tre forskare på Göteborgs universitet, verksamma inom IPBES och IPCC.

— För att finna lösningar och hållbara vägar framåt måste dessa utmaningar ses i ett sammanhang. IPBES:s och IPCC:s samarbete om denna rapport skickar signaler till länder och forskningsfinansiärer om att i större utsträckning integrera klimat och biologisk mångfald, säger Marie Stenseke, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av två ordförande för IPBES:s vetenskapliga ledningsgrupp.

Första gemensamma rapporten

Stigande energikonsumtion, överexploatering av naturresurser och en enorm mänsklig påverkan på mark och vatten under de senaste 150 åren har haft förödande konsekvenser för klimatet och mångfalden av liv på jorden. Under decennier har det gett bättre livsvillkor för många människor, men nu hotar det allas vår existens.

Arbetet med att öka kunskapen om och finna lösningar för dessa två överhängande globala utmaningar har bedrivits parallellt i två olika organisationer, FN:s klimatpanel, IPCC, och den internationella plattformen för biologisk mångfald, IPBES. Samverkan har hittills varit obefintlig, men idag presenteras en rapport om samspelet mellan klimat och bilogisk mångfald som forskare från IPCC och IPBES författat gemensamt.

Helhetsperspektiv behövs

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, och Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, båda med lång erfarenhet av IPCC:s arbete, och Marie Stenseke, professor i kulturgeografi och verksam inom IPBES, välkomnar rapporten. Inte bara för att innehållet är viktigt, utan också för att den är ett första steg mot större samverkan.

— Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hänger intimt samman. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när olika åtgärder planeras. Ett systemtänkande krävs för att främja synergieffekter och motverka målkonflikter, säger Deliang Chen.

— En ökande temperatur innebär stora faror för många viktiga ekosystem. Intakta ekosystem behövs för att assimilera utsläpp och motverka extrema konsekvenser, tillägger Thomas Sterner. 

Integrerade lösningar för klimat och biologisk mångfald

Rapporten lyfter fram flera åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling både för klimatet och för den biologiska mångfalden, som att införa mer hållbara metoder i jord- och skogsbruk, avskaffa skadliga subventioner och utveckla en grön infrastruktur i städer. Men rapporten pekar också på åtgärder som bör undvikas, eftersom de ensidigt gynnar det ena men försämrar läget för det andra. Att plantera träd i områden som inte tidigare varit skogsmark är till exempel positivt för att minska klimatförändringen, men leder på många ställen till minskad artrikedom och mer ensartade livsmiljöer.

Rapporten tar också upp bristen på politiska instrument som gynnar integrerade lösningar för klimat och biologisk mångfald. Samtidigt betonas att vägen mot hållbarhet ser olika ut på olika platser, beroende på såväl förutsättningar i landskapet som i samhället.

— Lösningarna måste också möta andra hållbarhetsutmaningar, och de bör inte öka utan snarare kanske minska orättvisorna i världen. Dessutom måste de utformas så att de blir socialt acceptabla och faktiskt går att genomföra i praktiken, säger Thomas Sterner.

Om IPCC och IPBES

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.

IPBES  - Intergovernmental Platform  on Biodiversity and Ecosystem Services är den internationella panelen för biologisk mångfald. IPBES sammanställer kunskap om situationen i världen för arter och livsmiljöer och om hur vi kan vända de negativa trenderna.

Båda organisationerna tar fram rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.

Länk till rapporten: BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE

Kontakt:

Deliang Chen, Telefon: 031− 786 4813, epost deliang@gvc.gu.se

Marie Stenseke Telefon: 031−786 1389, e-post: marie.stenseke@geography.gu.se

Thomas Sterner Telefon: 031−786 1377, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se