Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel från Formas till projekt om hur omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered påverkar lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik

Publicerad

Robin Biddulph och Mattias Sandberg, båda forskare i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått 3,5 miljoner kronor av Formas till ett tre-årigt forskningsprojekt. Projektet handlar om hur omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered påverkar det lokala deltagandet i stadsplanering och bostadspolitik.

Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden: hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik

Att blanda upplåtelseformer lyfts fram som en konkret åtgärd för att bryta segregationen. Den här studien fokuserar på ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde i västra Göteborg där hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Tidigare forskning om ombildning har främst fokuserat på innerstadsområden, gentrifiering samt hur sammansättningen av upplåtelseformer generellt sett bidragit till ökad segregering.

Syftet med studien är att undersöka konsekvenserna av ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, för att därigenom dra bostadspolitiska lärdomar av ombildningsprocesser i utsatta områden.

För att uppnå detta syfte kommer vi att:

  1. Jämföra förändringar i boendesammansättningen i hyresrätter respektive i bostadsrätter samt boendes upplevelser av ombildningsprocessen
  2. Studera hur ombildning påverkar boendes drivkrafter för att förbättra boendemiljön, med fokus på initiativ tagna av en bostadsrättsförening där styrelsen endast består av kvinnor
  3. Studera möjligheter och hinder för boendes möjligheter att påverka utvecklingen av sitt bostadsområde genom att under tre år följa och utvärdera implementeringen av den ”feministisk agenda” som styrelsen för BRF Topasberget som satt upp
     

Dessa aspekter kommer undersökas genom intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation och utvärdering av lokalpolitiska initiativ. Resultatet kommer att diskuteras med relevanta bostadspolitiska aktörer (t.ex. kommunala bostadsbolag, politiker, Hyresgästföreningen, Boverket och boende).