Länkstig

Bo Södersten har avlidit

Publicerad

Bo Södersten avled 86 år gammal den 5 september 2017 efter en lång tids sjukdom. Han var färgstark professor vid vår institution 1971-1977.

Bo, med ursprung i Dalarna, studerade i Uppsala och Stockholm, där Ingvar Svennilson blev hans huvudlärare och inspiratör. Vid MIT och University of California, Berkeley, hämtade han 1961-1962 ytterligare stimulans, och 1964 disputerade han vid Stockholms universitet på avhandlingen A Study of Economic Growth and International Trade. Det var en monografiavhandling, där den komparativa statiken drevs till sin spets. Den gav spår i läroboken Internationell ekonomi, som blev en internationell framgång med upplagor på flera språk.

När Bo verkade vid vår institution var livet vid en universitetsinstitution i många avseenden ganska olikt dagens. Institutionen hade två professorer - den andre var Harald Dickson - och i hela riket fanns färre än tjugo inom ämnet. Bos specialitet var visserligen utrikeshandelsteori, men liksom övriga i sin generation var han i sin dagliga verksamhet närmast en "allmänpraktiker", särskilt i den offentliga ekonomiska debatten, som det förväntades att en nationalekonomiprofessor skulle deltaga i.

Efter tiden i Göteborg tillträdde Bo professuren i internationell ekonomi i Lund. Där stannade han till pensionen, men han var tjänstledig under nästan ett decennium eftersom han 1979 valdes in i riksdagen för Socialdemokraterna. År 1998 knöts han till Högskolan i Jönköping ungefär samtidigt som hans hustru Birgit Friggebo blivit landshövding i länet. När hon lämnade ämbetet flyttade de till Stockholm.