Bild
Bilden är en stillbild från en film. I bakgrunden finns ett fält med sädesslag, och undertexten: "The heirloom material is often more diverse with regard to color"
Länkstig

Avhandling om att återgå till bönders traditionella odlingsmetoder

Den 14 juni disputerar Åsa Sonjasdotter, konstnärlig gestaltning (fri konst), med avhandlingen ”Towards Peasant Cultivation of Abundance”. I samband med disputationen visas också utställningen ”Odla överflöd” på Lunds Konsthall. Vi har hört av oss till Åsa med fem frågor för att få veta mer om hennes forskningsprocess, avhandling och utställning.

I sin avhandling undersöker Åsa Sonjasdotter bönders traditionella metoder för odling och förädling. Med en rad konstnärliga tillvägagångssätt och handlingar rör sig undersökningen kring platser där industriella jordbruksmetoder, som exempelvis förädling av monokulturer, kommit att ersätta böndernas traditionella metoder. Målet med forskningen är att hitta sätt att implementera odlingspraktiker som kan generera överflöd – i betydelsen av mångfald, snarare än tillväxt.
 

Hur skulle du beskriva din forskning och din avhandling?

– Den forskning som presenteras i avhandlingen utgår från en serie konstnärligt baserade handlingar. Genom dem utvecklar jag en metod för att reparera det jag beskriver som en onto-epistemologiska tudelning, som orsakats med berövandet av böndernas livsvärldar, så som den exemplifierats av Karl Marx i den så kallade ursprungliga ackumulationen*.

*Den ursprungliga ackumulationen är teorin om hur kapitalismen uppstod när bönders marker och resurser omvandlades till egendom och blev möjlig att köpa och sälja. Detta hindrade i sin tur bönder från att upprätthålla sina traditionella levnadssätt. Sonjasdotter menar att tudelningen även förstärktes av att bönders kunskapssystem och metoder uteslöts ur Carl Von Linnés klassificeringssystem i Fundamenta Botanica (1736), Systema Naturae (1735) och andra verk. Genom uteslutandet kom böndernas sätt att leva och förstå världen att delas upp mellan natur och kultur.

– I stället för att uppfinna nya former, bygger min metod på att jag spårar och kopplar samman befintliga, ofta förbisedda tekniker, material och berättelser. Dessa åtgärder för avlärande och omlärande har krävt samarbetsstrukturer på tvärs av etablerade praktikområden och institutionaliserade kunskapsområden.

Bild
Fotografi av Åsa Sonjasdotter, mot en skogsbakgrund
Åsa Sonjasdotter
Foto: Kim Hiorthøy

Vad fick dig att välja detta forskningsämne?

– Jag har länge arbetat konstnärligt med frågor om odling, men kom till en punkt där jag märkte att jag behövde kunna gå djupare för att förstå sammanhangen bättre. Forskarutbildningen har varit en fantastisk ram, som skapat just sådana möjligheter.

Vad skulle du säga är din slutsats?

– Genom att sammanställa material som samlats in under forskningens gång har jag kunnat skapa former för åter-mobilisering av bönders traditionella metoder för odling, som genererar överflöd genom regenererande av mångfald. Det rör sig om ett återgående till traditionella metoder, på platser där den största delen av bönders tillgångar blivit egendom och där mänsklig aktivitet baseras på kapitalinkomster – exempelvis genom odling av grödor för ekonomisk vinst snarare än för hushållningsekonomi.

I samband med disputationen är du aktuell med en utställning på Lunds konsthall. Hur förhåller sig utställningen till din avhandling?

– Bland annat visas arkivmaterial och annat arbete som bearbetas i forskningsprocessen, samt filmen Cultivating Abundance (2022), som är central för forskningsresultatet.

Vad blir nästa steg för dig, kommer du att fortsätta forska?

– Jag kommer att fortsätta forska på frågor om odling och jordbruk med fokus på translokala sammanhang.

 

Mer information om disputationen och utställningen

Avhandlingen ges ut på engelska. Ladda ner och läs avhandlingen här