Länkstig

Q-handeln och handelns strukturomvandling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg

Kort beskrivning

Bekvämlighet har blivit ett allt viktigare inslag i handelns erbjudanden såväl fysiskt som online och har medfört framväxten av så kallad q-handel (från engelskans quick commerce). Denna typ av handel erbjuder konsumenter omedelbar tillgång till varor genom snabba leveranser, vanligen inom mindre än en timma från beställning. Sådana tjänster möjliggörs av att distributionscentren är placerade nära slutkunderna och har även medfört en ökad etablering av så kallade dark stores, dvs butiker som inte är öppna för konsumenter utan enbart används som just distributionscentraler. Då q-handeln fortfarande är ett outforskat och relativt nytt fenomen i de nordiska länderna, syftar projektet till att förstå q-handelns och särskilt dark stores roll och konsekvenser inom handeln, såväl när det gäller handelns leveranser till slutkonsument, hur den mer övergripande trenden mot bekvämlighet påverkar olika aktörer och i förlängningen vad det innebär för den pågående strukturomvandlingen inom handeln.