Länkstig

Oral mikrobiologi och immunologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsverksamheten inom avdelningen för oral mikrobiologi och immunologi innefattar studier av de mikroorganismer som kan återfinnas i munhålan samt dessas interaktioner med immunförsvaret. Ytterligare studeras immunförsvarets funktion vid hälsa och vid olika orala sjukdomstillstånd.

Oral inflammationsbiologi

Inflammationsprocessen är central för vår hälsa då den försvarar oss mot mikroorganismer, men ifall processen regleras bristfälligt kan den i sig orsaka många olika sjukdomstillstånd (tex parodontit) och skada våra egna vävnader. En kritisk komponent vad akuta inflammationsförlopp är neutrofiler, en typ av fagocyterande vita blodkroppar. Dessa celler är enstående effektiva på att leta rätt på, äta upp och ha ihjäl bakterier som kommit in i kroppen. Neutrofiler är fyllda med allehanda substanser avsedda att förgöra och bryta ner bakterier, men har de även potential att orsaka skada på våra egna vänader.

I gruppen pågår diverse projekt kring hur neutrofiler interagerar med olika mikroorganismer, till exempel orala bakterier, och hur deras aktivitet på olika sätt påverkar reglering av immunförsvarets olika komponenter och processer.

Projektfakta

Projektledare:
Johan Bylund

Finansiering:
+ Vetenskapsrådet
+ TUA
+ Gustaf V:s 80-årsfond
+ Hjärt-Lungfonden

NK (Natural Killer) celler vid oral cancer

Cytotoxiska lymfocyter är en viktig del av vårt förvar mot cancer men är samtidigt känsliga för immundämpande faktorer som frisätts av maligna, såväl som icke-maligna celler i den lokala omgivningen. Miljön i den friska munhålan är normalt väldigt komplex med sitt innehåll av mikrober och immunceller, och än mer komplex vid oral cancer eller pre-maligna förändringar i munslemhinnan. Pre-maligna tillstånd kan vara ofarliga eller vidareutvecklas till oral cancer, men när och varför är hittills okänt. Projektet syftar till att förstå hur cytotoxiska lymfocyter fungerar i oral cancer och pre-maligna tillstånd. Basala cellfunktioner skulle kanske kunna förklara en del av de kliniska observationer som görs och möjligen också fungera som biomarkörer för tidigare diagnostik av oral cancer.

Projektfakta

Projektledare:
Karin Christensson

 

Saliv, oralt mikrobiom och inflammationsmarkörer i samband med behandling för cancer i huvud- och halsregionen

Cancer i huvud- och halsregionen och dess behandling ger många komplikationer både för den orala och den allmänna hälsan. Nedsatt salivsekretion är en vanlig biverkan av cancerbehandlingen då de stora salivkörtlarna ofta är inkluderade i strålfältet. Saliven har många viktiga funktioner i munnen såsom att fukta, skydda och smörja mjukvävnader och tänder. Saliven innehåller ett stort antal proteiner varav många kan hämma eller förhindra växten av mikroorganismer. En annan vanlig biverkan av cancerbehandlingen är oral mukosit, en inflammation i munslemhinnan, som kan vara mycket smärtsam och göra det svårt för patienterna att sköta munhygienen. En minskad salivmängden och försämrad munhygien gynnar tillväxten av bakterier och kolonisation av sjukdomsframkallande mikroorganismer, vilket triggar inflammationsförsvaret. En ökad mängd av cytokiner som förknippas med inflammation har setts under cancerbehandlingen. Man har även sett en minskning av streptokocker, som förknippas med god oral hälsa, hos patienter som drabbas av svår mukosit jämfört med de som får mild mukosit.

Syfte

Att följa salivsekretion och salivsammansättning, inflammationsmarkörer och oralt mikrobiom hos personer som genomgår behandling för cancer i huvud- och halsregionen före, under och upp till tre månader efter avslutad behandling.

Patienter och metod

Patienter rekryteras av tandhygienister i fem regioner. Data insamlas innan behandlingsstart, varje vecka under strålbehandlingen samt 1 och 3 mån efter avslutad behandling. Kliniska data inklusive registrering av oral mucosit (Oral mucositis assessment scale), plack och blödande tandkött. Den stimulerade salivsekretionen uppmäts och saliven sparas för senare analyser. Salivens innehåll av olika proteiner kommer att analyseras liksom det orala mikrobiomet i saliv- och plackprover. Inflammationsmarkörer kommer att analyseras i saliv och i prover från slemhinnan (tunga, kindslemhinna, gom). Projektet kommer att generera ny kunskap som kan användas för att förbättra det odontologiska omhändertagandet för patienter som genomgår behandling för cancer i huvud- och halsregionen.
 

 

Projektfakta

Projektledare:
Annica Almståhl

Finansiering:
+ Cancerfonden
+ FRF-stiftelsen
+ TUA.