Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

När musik gör skillnad – Genus och genrepraktiker i samspel

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Carina Borgström-Källén, 2014.
Att flickor väljer körsång i högre grad än pojkar och att pojkar oftare än flickor väljer att spela i rockband än flickor är ingen nyhet. Men att dessa val i skolämnet musik på sikt också kan ge helt olika kunskaper och färdigheter är inte tidigare särskilt väl belyst.

Carina Borgström-Källén visar i sin doktorsavhandling "När musik gör skillnad" att valen av instrument och musikaktiviteter i gymnasieskolan har stor betydelse. Studien visar att genrer som ligger nära elevernas egen vardagskultur, oftast musikstilar inom pop/rockområdet, är mer könsstereotypa när de omsätts i musikundervisningen än de genrer som eleverna uppfattar som "skolmusik", det vill säga musik som endast spelas i skolan.

En orsak, menar Carina Borgström-Källén, ligger i att när eleverna spelar samma musik i skolan som på fritiden har de oftast har förväntningar på att undervisningen ska kopiera kroppsspråk, vokalt uttryck och instrumentfördelning från förlagor och originalinspelningar inom populärmusiken. Dessa förväntningar kring hur det "bör" låta finns inte alls i "skolmusik" som är obekant för ungdomarna och därmed utan förväntningar på hur en flicka respektive en pojke "bör!" använda sin röst, sin kropp och sitt instrument i musiken.

Detta gör i sin tur att undervisningen i "skolmusik" får bättre förutsättningar för att lära nytt och att omsätta befintliga kunskaper till nya instrument och nya situationer, medan undervisningen i t ex pop och rock liksom i sångensembler tenderar att befästa redan inhämtade kunskaper och färdigheter. Risken finns alltså att elevernas egna musikval leder till ett musikaliskt lärande som befäster konformitet och stereotypa mönster eftersom resultatet också visar att det är mycket svårt för enskilda lärare att gå emot de könsmönster i musiken som ungdomarna i studien omger sig med på sin fritid.

Avhandlingen bygger på observationer och intervjuer som genomfördes i åtta elevgrupper på estetiska program med musikinriktning i gymnasiet, sammanlagt 71 elever. Under ett läsår observerades undervisning i pop/rockgrupper, kompositionsgrupper, sångensembler samt jazz- och renässansensembler.

Den 23 maj 2014 disputerade Carina Borgström-Källén i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Studien kan användas som underlag för att diskutera förutsättningar för genusneutral musikundervisning med utgångspunkt i att på sikt bidra till ökad kunskap om hur jämställdheten på musikens område kan uppnås. Avhandlingen har också relevans för diskussioner om genus, estetiska uttrycksformer och lärande i ett bredare samhällsperspektiv.