Länkstig

Innovative capabilities in large firms

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Syftet med min forskning är att få en djupare förståelse kring dynamiken i samarbeten mellan universitet och industri, samt hur de inblandade parterna bidrar till värdeskapande. Min forskning bidrar till den framväxande litteraturen kring kunskapsnätverk, vilken kontrasterar kunskapssamarbete med kommersialisering, i situationer då universitet och industrisamarbete utövas. Industridoktorander, det vill säga doktorander som är anställda av ett företag under sin studietid, utgör ett intressant exempel av universitet och industrisamarbete då de fungerar som en länk mellan parterna samt har möjlighet att influera och generera utkomster av innovativ karaktär. Mer konkret undersöks hur denna form av samarbete påverkar kunskap.

Doktorand: Karin Berg
Huvudhandledare: Maureen McKelvey
Biträdande handledare: Astrid Heidemann Lassen