Bild
Matt Hargrave blir intervjuad av en dokumentärfilmare
Foto: Sophie Steinhagen
Länkstig

Ett multitrofiskt vattenbrukssystem baserat på arter som inte behöver utfodras

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
SWEMARC

Finansiär
SWEMARC, Inst för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Mitt forskningsområde är multitrofiskt vattenbruk med fokus på extraktiva, icke-matade, arter. Multitrofiskt vattenbruk är en metod för livsmedelsproduktion, där arter från olika trofiska nivåer (olika lägen i näringskedjan) odlas tillsammans. Syftet med projektet är att öka avkastningen på systemet via återvinning av näringsämnen mellan arter, vilket resulterar i effektivare tillväxt samt minskade utsläpp av potentiellt skadliga näringsämnen.

Medan de flesta vattenbrukssystem tenderar att fokusera på en art som kräver utfodring, t ex lax, är mitt mål att undersöka möjligheterna att samodla icke-matade arter i ett multitrofiskt system. För närvarande arbetar jag med att odla blåmusslan (Mytilus edulis), ihop med alger som sockertare (Saccharina latissima) och havsallat (Ulva lactuca).

Blåmusslan är en filtrerare som livnär sig på små, naturligt förekommande, organiska partiklar och fytoplankton i vattnet – den kräver sålunda inte en extra matningskälla. Men de släpper också ut näringsämnen som ammonium och fosfat. Dessa näringsämnen är avgörande för tillväxten av sjögräs och kan under vissa omständigheter även vara begränsande faktorer för tångtillväxt. Att odla tång ihop med musslor eller andra filtermatande arter kan vara en möjlighet att utnyttja dessa värdefulla näringsämnen, och samtidigt förhindra en ökning av ammonium i kustmiljön som potentiellt kan bidra till lokal eutrofiering. För att ta detta vidare, kommer jag även till att undersöka hur de multitrofiska system kan öka motståndskraften hos arter utsatta för miljöstressorer, som fluktuationer av salinitet.

Ammonium, en form av löst kväve, är en föregångare till aminosyror och proteiner. Genom att odla alger i förhållanden med förhöjda ammoniumhalter är det möjligt att fler resurser kan upprätthållas, vilket innebär en högre motståndskraft mot miljöstressorer.

Jag använder en kombination av fält- och laboratorieundersökningar för att klargöra samspelet mellan olika arter och utvärdera potentialen att utveckla multitrofa vattenbruksmetoder till större livsmedelsproduktionssystem under svenska förhållanden.

Sockertång samodlad med musslor
Sockertång samodlad med musslor i Mollösund.
Foto: Anothai Ekelund