Image
Digitaliserat kontor
Breadcrumb

Sverige misslyckas med digital omställning

I Göteborgs universitets stora årliga undersökning av offentlig sektors digitalisering identifieras påtagliga brister. Offentliga aktörer saknar fortfarande grundläggande förutsättningar för att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering, något som direkt inverkar på vår nationella förmåga att möta behov av såväl hållbar som digital omställning i välfärden.

Varje år presenterar Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet den årliga statusrapporten för digitalisering i offentlig sektor. Studien bygger på kontinuerligt insamlade data från medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter kring digital mognad, det vill säga organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttan med digitalisering.

Årets statusrapport visar på att offentlig sektor uppvisar 47 procent av optimala förutsättningar för att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Med andra ord har man i grova drag endast kommit halvvägs till att fullt ut dra nyttan ur digitalisering.

− Detta är ett stort problem, då vi i dagsläget befinner oss i ett mycket besvärligt läge där digitalisering skulle kunna möjliggöra fortsatt välfärd när efterfrågan växer snabbare än vår leveransförmåga, säger Johan Magnusson, professor i informatik vid Göteborgs universitet och ansvarig för studien.

Studien visar på en betydande spridning såväl mellan offentliga aktörer som inom respektive organisation. Konsekvensen av detta är att framtida välfärd möjliggjord av digitalisering kommer att vara ojämnt fördelad såväl över landet som mellan till exempel olika förvaltningar i kommuner.

− Vi står inför ett läge där vi förväntar oss se fortsatt tilltagande ojämlikhet i tillgång till välfärd. Organisationer som inte klarar av att skapa rätt förutsättningar för välfärden behöver snabbt åtgärda bristerna för att motverka tilltagande ojämlikhet och förlust av relevans.

Tidigare studier som gjorts vid bland annat Göteborgs universitet har tillskrivit den misslyckade digitaliseringen till kunskapsbrist inom organisationer och politik, vilket också stärks av rapporten. Politiker uppvisar generellt en mycket högre tilltro till att organisationen har rätt förutsättningar på plats än samtliga medarbetare. Givet att digitalisering är en nödvändig förutsättning för såväl digital som hållbar omställning visar detta på betydande underliggande problem i offentlig sektor, något som sektorn behöver arbeta målmedvetet med för att åtgärda.

− Om vi skall klara av att möta behovet av såväl digital som hållbar omställning krävs krafttag från samtliga involverade parter, säger Johan Magnusson

Rapporten i sin helhet: https://www.digitalforvaltning.se/rapport/statusrapport-2023/

 

Rättelse: Ny korrekt siffra för procent av optimala förutsättningar för att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering ska vara 47 procent.  Tidigare angavs 51 procent.

Fakta om Swedish Center for Digital Innovation:

Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Umeå universitet. SCDI är en av de tre globalt starkaste forskningsmiljöerna för digital innovation och digital transformation och engagerar ett 70-tal forskare. SCDI har sedan 2017 drivit en särskild satsning mot offentlig sektor (www.digitalforvaltning.se) där ett 30-tal forskare arbetar målmedvetet med klinisk forskning för att utveckla metoder och verktyg för att stärka ändamålsenlig digitalisering inom offentlig sektor.