Länkstig

Grekisk mytologi. En introduktion

Kurs
AN1040
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i antik grekisk mytologi med betoning på de antika gudarna och de episka hjältesagorna. Vi studerar myter som problemreflekterande narrativ och som förklaringsmodeller för människors syn på sig själva och sin omgivning. I den antika världen kunde myter och sagor tjäna som verktyg för att bearbeta problem och konflikter. Inte minst blir detta tydligt när vi tittar närmare på exempelvis könsroller, sociala hierarkier och generationsmotsättningar. Myter ger utryck för mänskliga beteenden och erbjuder tolkningar av den mänskliga tillvaron. Kursen belyser och problematiserar genusaspekter i myterna, mytens episka dimension samt dess praktiska funktion i det antika samhället, inte minst inom politiken som propagandaverktyg och maktredskap. Vi studerar även mytens funktion i antik grekisk religion och kult. Vidare behandlar vi myternas roll som underlag för, och intrig i, det grekiska dramat liksom myternas framställning i bildkonsten, exempelvis vasbilder och skulpturer. Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppdiskussioner, laborativa moment vid Antikmuseet samt litteraturinläsning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.