Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Färre diskrimineras i Försvarsmakten totalt, men fler upplevda kränkningar på grund av kön

Publicerad

Totalt sett har antalet kränkningar av anställda i Försvarsmakten minskat sedan 2010. Den kategori som minskat mest är kränkningar på grund av ålder. Men en större andel av de svarande upplever att de har blivit kränkta på grund av kön. Det visar en enkätstudie utförd av Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, gjord på uppdrag av Försvarsmakten.

Enkäten genomfördes i slutet av 2015 och gick ut till samtliga anställda med ett e-postkonto i Försvarsmakten. Enkäten bestod av 183 frågor. En liknande studie genomfördes 2010 vilket möjliggör jämförelser. Alla sju diskrimineringsgrunder som anges i lagen har undersökts: kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning och könsöverskridande identitet.

Huvudresultaten är:

  • I jämförelse med 2010 har andelen kvinnor som upplever att de har blivit kränkta på grund av kön ökat från 24 procent av de svarande, till 27 procent av de svarande. Bland män från 3 procent till 4 procent av de svarande.
  • Andelen män som upplever att de har blivit kränkta på grund av ålder har minskat från 14 procent till 11 procent av de svarande. Andelen kvinnor var samma vid båda undersökningarna: 9 procent.
  • Andelen svarande som kränkts på grund av funktionsnedsättning minskade från 4,7 procent av kvinnorna och 3,7 procent av männen 2010, till 4 respektive 3 procent 2015.
  • Diskriminering på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning och könsöverskridande identitet ligger kvar på samma nivåer – runt 1 procent.
  • I absoluta tal har antalet kränkningar minskat med 30 procent, från sammanlagt 2407 noterade upplevda kränkningar 2010 till 1675 noterade upplevda kränkningar för 2015. Det är också färre som har svarat på enkäten 2015 jämfört med 2010, men eftersom erfarenhet visar att de som upplevt kränkningar i högre utsträckning svarar på sådana här undersökningar är tolkningen att minskningen beror på att kränkningarna i försvarsmakten totalt har minskat.

De som har blivit kränkta anser generellt att det är medarbetarna som ger det största stödet. Stödet från chef, kontaktpersoner och Försvarshälsa anses generellt vara lågt. För de flesta diskrimineringsgrunder anser de som kränkts att varken medarbetare eller organisation lever upp till de förväntningar på stöd som finns. I jämförelse med 2010 upplevs dock stödet både från organisationen och från medarbetarna som större.

Kontakt:
Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi, 031-786 54 07, 031-786 56 19, ulla.eriksson-zetterquist@gri.gu.se
Rolf Solli, professor i företagsekonomi, 031-786 15 90, 031-786 56 19, rolf.solli@gri.gu.se