Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två planeringsbidrag för projekt om handel

Publicerad

Forskare från CFK är involverade i två projekt - Detaljhandelns finansialisering och Risky Retailing - som tilldelats planeringsbidrag om 90 000 kr vardera av Centre for Retailing. Med hjälp av planeringsbidraget får forskarna möjlighet att göra en förstudie samt förbereda en eller flera ansökningar som sedan skickas till större forskningsfinansiärer.

De två projekten är:

Detaljhandelns finansialisering

Detaljhandeln har under de senaste tjugo åren genomgått stora förändringar – i termer av ägande, affärsmodeller och marknadsföring – som kan tolkas i ljuset av en större förändring där samhället i allt högre grad genomsyras av finansiell ekonomi. Denna övergripande förändring har främst studerats som globala processer där finansmarknadens aktörer har tillskrivits ökat inflytande över marknader, politik och ekonomi.

Detta projekt tar ett annat grepp genom att utgå från människors vardagsliv. Vi ser detaljhandeln som en betydelsefull bransch och ett viktigt gränssnitt för att studera vardagslivet i termer av nya relationer mellan sparande, lånande och konsumtion. Branschen är också viktig för att förstå nya affärsmodeller och finansiella innovationer inom en expanderande privat tjänstesektor.

Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar historiska och etnografiska metoder i syfte att skildra detaljhandelns strukturomvandling från 1980-talet och framåt, med fokus på det allt tätare samspelet mellan detaljhandeln, finansmarknadens aktörer och människors vardagsliv.

Medverkande forskare: Marcus Gianneschi  (CFK) och Oskar Broberg  (Institutionen för ekonomi och samhälle)


Risky retailing - how risk is constructed and negotiated by retailers, consumers and the media

I dagens risksamhälle har produktsäkerhet blivit en viktig fråga för många konsumenter. Dagens konsumenter är medvetna om och hanterar en rad olika risker kopplade till sin konsumtion. Via media och andra informationskanaler gör myndigheter, intresseorganisationer och företag konsumenter medvetna om risker kopplade till mat (t ex salt, fett, tillsatser), till föremål (t ex plaster, kemikalier), men också miljörisker och risker som de människor som tillverkar produkterna utsätts för.

Tidigare studier visar att konsumenter upplever dessa olika risker som svåra att hantera. Det finns också studier som visar att konsumenter tilldelas ett stort ansvar för hanteringen av risker, t ex vid matlarm. I detta sammanhang spelar handelns arbete med att hantera risker och skapa säkerhet en viktig roll för att hjälpa konsumenter att konsumera säkert. Genom att använda olika kommersiella och icke kommersiella verktyg (tex varumärken, butiksimage, märkning kopplade till certifikat, codes of conduct) kan handeln minska komplexiteten och hjälpa konsumenter att hantera olika konsumtions risker. Resultat från tidigare studier visar emellertid att handelns arbete med risk och säkerhet är sammanflätat med och beroende av konsumenters praktiker och medias berättelser om specifika konsumtionsrisker.

Syftet med detta projekt är därför att visa hur risk förhandlas mellan handeln, konsumenter och media för att på så sätt generera en bredare kunskap om vilka konsekvenser handelns arbete får och hur detta arbete kan förbättras.

Medverkande forskare: Maria Fuentes (CFK), Ulrika Holmberg (CFK), Christian Fuentes (Företagsekonomiska institutionen)

Centre for Retailing bedriver verksamhet som syftar till att initiera, understödja och bedriva forskning om och kring fenomen som är relevanta för handeln. Läs mer om Centre for Retailing