Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Få insatser för unga som har sex mot ersättning i Norden

Publicerad

Unga som har sex mot ersättning är en sårbar och särskilt utsatt grupp, men i de nordiska länderna är sociala insatser som riktar sig specifikt till denna grupp begränsade i antal. Det visar den nya rapporten Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries.

Rapporten Young People, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries fokuserar särskilt på unga personers erfarenheter av sex mot ersättning och syftar till att sammanställa, analysera och problematisera kunskap om denna fråga i Norden. Studien har tagits fram inom sekretariatets nordiska uppdrag NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Studiens syfte är dels att presentera befintlig kunskap om unga människors erfarenheter av sex mot ersättning, dels att kritiskt diskutera de metoder som tillämpats i kunskapsproduktionen. Vidare beskriver och analyserar studien sociala insatser i relation till unga som har sex mot ersättning, samt analyserar tillämpning av lagstiftning som är relevant för denna målgrupp.

Det är första gången kunskap om unga som har sex mot ersättning sammanställs och synliggörs i samtliga nordiska länder. Sammanställningen av tidigare forskning, rapporter och intervjuer med professionella om erfarenheter och kunskap om fältet erbjuder sammantaget ett forskningsbaserat underlag för många olika aktörer som möter frågan i Norden, säger Charlotta Holmström, sociolog och huvudansvarig forskare för studien.

– Det är angelägen kunskap för alla aktörer som träffar unga personer i sitt arbete, bland annat inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, polis, rättssystem och skola, men också för aktörer som arbetar med policyarbete, säger hon.

Behov av mer kunskap för att ge rätt stöd

I studien presenteras nationella rapporter från de fem nordiska länderna, skrivna av forskare på fältet i respektive land. Rapporterna bygger på olika typer av material. En del bygger på i huvudsak tidigare forskning och rapporter, medan andra i huvudsak baseras på empiriskt material insamlat genom intervjuer med professionella som arbetar inom fältet.

Resultaten visar sammantaget att forskning om unga som har sex mot ersättning i de nordiska länderna är relativt begränsad. Få sociala insatser erbjuds specifikt till unga som har sex mot ersättning. Aktörer som möter unga efterfrågar mer kunskap om sex mot ersättning på en rad skilda nivåer; gällande förekomst och omfattning, motiv och erfarenheter, men också gällande vilka konsekvenser erfarenheter av sex mot ersättning har för de unga.

Framförallt uttrycks stort behov av fördjupad kunskap gällande bemötande av unga som har erfarenhet av sex mot ersättning och hur verksamheter kan samarbeta kring denna fråga. Sammantaget finns det behov av mer kunskap om unga i Norden som har sex mot ersättning för att kunna erbjuda unga personer adekvat hjälp och stöd.

Läs mer om rapportens resultat på nikk.no

Skribent: Susanna Young Håkansson