Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Framväxten av låglönejobb på den svenska arbetsmarknaden – En systematisk översikt av de konkurrerande forskningsperspektiven.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
590 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att göra en forskningsöversikt med en breddad förståelse av fenomenet låglönearbete iSverige och fånga de skillnader i teori, centrala begrepp, metod, och hänsyn som tas till den svenska kontextensom råder inom den nuvarande forskningen. Projektet fyller en kunskapslucka genom att kontrastera de olikaperspektiv, förförståelse och resultat som finns rörande frågan och identifiera behoven för kommande forskningoch riktade satsningar. Lågbetalda arbeten är ett omdebatterat område både inom politiken och forskningen. Vissa menar att denpolariseras genom att både låg- och välbetalda arbeten växer i antal, andra att Sverige kännetecknas av enminskning av lågt betalda/kvalificerade jobb och en tillväxt av de högt betalda/kvalificerade jobben – en s.k.uppgradering av yrkesstrukturen.

En tredje falang ser tecken på att polarisering är i antågande men ännu inte ärhelt etablerad på arbetsmarknaden. Ett ytterligare perspektiv betonar att analysen bör ske utifrån inkomst, och ta hänsyn till ex ofrivillig deltid och perioder av arbetslöshet, snarare än lön. Därtill följer i vilken gradperspektiven asner att genus, geografi och policies, etc bidrar till att förklara fenomenet. Att systematiskt och utförligt sammanställa forskningen från olika discipliner (såsom ekonomi, sociologi, och statsvetenskap), med en breddad förståelse av begreppet låglönearbete, och vad skillnader i teoretiska definitioner och metodologi ger för slutsatser fyller en tydlig kunskapslucka.

Frågeställningar

Utifrån en systematisk forskningsöversikt, vilka slutsatser går att dra om:

1. De teoretiska utgångspunkterna?
2. De metodologiska utgångspunkterna?
3. Den svenska kontextens förutsättningar?

4. De empiriska resultaten?
5. Forskningsläget och behovet av framtida forskning och riktade insatser?

Projektet genomförs som en systematisk forskningsöversikt, med särskilt fokus på att belysa de skillnader som finns i olika ansatser.