Kursplan

Europeisk miljö- och energipolitik

European Environment and Energy

Kurs
EU2210
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om kursplanen

Diarienummer
GU 2024/54
Ikraftträdandedatum
2024-09-02
Beslutsdatum
2024-05-23
Gäller från termin
Höstterminen 2024
Beslutsfattare
Statsvetenskapliga institutionen

Kursens moduler

Seminarium 1, 3,5 Högskolepoäng
Seminarium 2, 3,5 Högskolepoäng
Seminarium 3, 3,5 Högskolepoäng
Seminarium 4, 4,5 Högskolepoäng

Inplacering

Kursen är en valbar kurs inom Masterprogrammet i europakunskap, Masterprogrammet i Statsvetenskap och Master Programme in International Administration and Global Governance . Kursen är också valbar för studenterna på Juristprogrammet. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne eller i ett humanistiskt ämne. Juristprogramstudenterna är också behöriga till kursen efter tre år (180 högskolepoäng, motsvarande en kandidatexamen). Förtur ges till sökande med 60 högskolepoäng i europakunskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Innehåll

Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljö- och energipolitik med ett fokus på hållbarhet och kollektivt handlande. Kursen undersöker ett flertal miljö- och energifrågor och framtida utmaningar i Europa, med möjlighet till fördjupning utifrån studenternas intressen, exempelvis förhållandet mellan EU och medlemsstaterna, icke-statliga organisationer (NGOs) och andra lobbygruppers roll, samt EU som en internationell aktör.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupade kunskaper om de ekonomiska, rättsliga och politiska förutsättningarna för miljö- och energipolitik i Europeiska unionen.

Färdigheter och förmåga

  • analysera specifika miljöfrågor med avseende på vilken roll EU-institutioner, olika medlemsstater, icke-statliga organisationer och lobbygrupper spelar i policyprocessen, och EU:s roll i internationellt miljöarbete.
  • effektivt presentera och argumentera för egna självständiga analyser av Europeisk energi- eller miljöpolitik, både muntligt och skriftligt.
  • söka och kritiskt sammanställa forskningslitteratur inom området miljö och energi i Europa.
  • formulera och argumentera för intressanta forskningsproblem inom området miljö och energi i Europa.
  • självständigt arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive korrekt citationsteknik och referenshantering.
  • uttrycka sig muntligt och skriftligt på god och begriplig engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • förklara och utvärdera europeisk politik med avseende på specifika miljö- eller energipolitiska frågor.
  • delta i reflekterande diskussioner om befintlig forskning inom området miljö och energi i Europa.

Hållbarhetsmärkning

Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga fokus.

Former för undervisning

De huvudsakliga undervisningsformerna är föreläsningar och obligatoriska seminarier som kräver aktivt deltagande.

Undervisningsspråk: engelska

Examinationsformer

Studenten kommer att examineras på fyra uppgifter. Uppgifterna 1-3 är värda 3,5 hp vardera, medan uppgift 4 är värd 4,5 hp. Alla inlämningsuppgifterna bedöms med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G), eller underkänd (U) och betyget baseras på både de skriftliga inlämningsuppgifterna och på prestation på seminarierna. För att bli godkänd måste studenten aktivt delta i seminarierna som hör till det tema som som är kopplat till inlämningsuppgiften samt bli godkänd på de skriftliga inlämningarna.

Komplettering av examinerad studentprestation medges. Om studenten inte lämnar in komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften. Om studenten inte lämnar in komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften.

Student som inte kunnat närvara vid det obligatoriska momentet kan göra en alternativ uppgift. Uppgiftens exakta utformning anges i kursguiden.

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).

Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller alternativ examinationsform.

Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs (HF 6 kap 21 §).

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle). Detta får inte strida mot HF 6 kap 21 §.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att bli Godkänd på kursen som helhet måste samtliga examinerande moment vara godkända. För att bli Väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs, utöver kraven för godkänt, att minst 50% (eller 7,5 hp) av kursen når betyg Väl godkänt (VG).

För att få godkänt betyg (G) måste studenten därför uppfylla alla lärandemålen genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier, såväl som genom att få godkänt betyg på de skriftliga uppgifterna. För att får väl godkänt betyg (VG) skall studentens arbete, förutom att nå upp till kraven för godkänt, uppvisa en mycket god förmåga att koppla samman teoretiska perspektiv med praktiska exempel, samt en god förmåga till självständig analys. För att uppnå väl godkänt betyg behöver studentens skriftliga uppgifter dessutom uppnå hög akademisk standard i såväl struktur som språk.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Resultat och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.