Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Musik och identitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2009 - 2020
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Monica Frick.
En diskursanalytisk studie av kunskapsbildning i lärarutbildningens estetiska kursverksamhet. 
Fokus för detta avhandlingsarbete är den kunskapsbildning som görs möjlig i lärarutbildningens estetiska kurser i musik, med inriktning mot barn i grundskolans tidiga år. Av Monica Frick, doktorand.

Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter utgörs av diskursteori och diskurspsykologi. Inom ramen för dessa utgångspunkter, inryms en socialkonstruktionistisk verklighetssyn, vilket innebär att verkligheten kan beskrivas som en konstruktion utifrån historiska, sociala och kulturella faktorer. 
Grundläggande inom diskursanalytisk teori är att kunskap skapas, organiseras och förändras i interaktion mellan människor i sociala och kulturella kontexter. Synen på lärande, subjekt, språk och handling, har bäring på dessa teoretiska grundvalar, och samspelet mellan språk och handling är därför centralt i detta avhandlingsarbete.

Studien fokuserar därmed hur diskurser kring det musikaliska lärandet i lärarutbildningen materialiseras i multimodal interaktion mellan aktörerna. Studien fokuserar även på identitetskonstruktion och identitetsförhandlingar i lärarutbildningens musikundervisning. 
Identitet betraktas inte i denna studie som en fixerad position som människan som subjekt besitter, utan utforskas istället utifrån vilka olika former av subjektspositioner som utifrån olika diskurser erbjuds och görs möjliga att inta för de blivande lärarna.

Syftet med studien är alltså att identifiera, beskriva, problematisera och diskutera diskurser kring kunskapsbildning i musikundervisning i lärarutbildningen.

Empiriproduktionen sker under hösten 2011, genom att undervisning filmas inom ramen för estetisk kursverksamhet i lärarutbildningen vid ett antal svenska lärosäten. Studiens empiriska material består främst av data från dessa videodokumentationer, men i dataproduktionen ingår även dokumentation i form av fältanteckningar från nämnda inspelningstillfällen.

Kontakt

monica.frick@hsm.gu.se