Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Franska

Franska är ett romanskt språk och talas av omkring 100 miljoner människor – förutom i Frankrike även i Belgien, Schweiz, Kanada, Afrika, Västindien och Polynesien. Det är av tradition ett språk med stark internationell ställning och i dag vid sidan av engelskan det viktigaste språket i EU.

Nästan 700 miljoner människor talar i dag romanska språk. Mer än 600 miljoner har dem som modersmål. Det gör dem till en av världens största språkgrupper. De romanska språken har alla växt fram ur det folkliga latin – det så kallade vulgärlatinet – som under senantiken talades i romarriket.

Universitetet ordnar kurser i franska i Lyon. Franska kan du som stipendiat inom ramarna för ERASMUS-programmet studera på olika universitetsorter i Europa.

Med franska i din examen kan du bli lärare, tolk eller översättare, men det är också en merit för många yrken inom områdena turism, handel och internationella relationer.

Inom grundutbildningens olika kurser ger vi dig tillfälle att förvärva både en god språkfärdighet i tal och skrift och gedigna kunskaper om kultur och språk. Inom vårt kursutbud behandlas såväl fransk politik, ekonomi, historia och kultur som skönlitteratur och litteraturhistoria - och här beaktas även den utanför Frankrikes gränser belägna s.k. fransktalande världen. Men i utbudet ingår också ett studium av det mänskliga språket i allmänhet och franskan och dess lexikon och regelsystem i synnerhet, både i ett nutida och i ett historiskt perspektiv.

Goda möjligheter finns att tillgodose olika typer av individuella intressen och behov.

Vi erbjuder ett traditionellt basutbud bestående av kurser på grundnivå, fortsättningsnivå och fördjupningsnivå. Samtliga kurser inom basutbudet kan läsas på hel- och halvfart, campus och distans. Grundkursen i franska ges även varje termin i en variant där huvuddelen av terminen läses vid vårt partneruniversitet i Lyon. Som student hos oss har du också stora möjligheter att tillbringa en termin i Frankrike genom något av våra Erasmusavtal. Utöver basutbudet erbjuder vi även två sommarkurser på distans.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen, 180 hp

Termin 1

Under första terminen utvecklar du din muntliga och skriftliga språkfärdighet i franska. Du får också lära dig olika aspekter av kultur och samhälle i fransktalande länder. I kursen ingår även teoretiska verktyg för att studera och analysera det franska språkets struktur, franskspråkig litteratur och andra medier. Du kan läsa kursen både på campus och online. Det finns även en variant där du läser större delen av terminen i Lyon.

Obligatorisk kurs:

Termin 2

I denna kurs vidareutveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på franska. Du får även en introduktion till allmän och fransk språkvetenskap, studerar litteraturhistoria samt skönlitterära texter från 1800- och 1900-talet.
 
Obligatorisk kurs:

Termin 3

Under termin tre fördjupar du dig i fransk litteratur- och språkvetenskap samt översätter text. Du utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap och skriver en uppsats som visar på din förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder.

Obligatoriska kurser:

Övriga 90 hp förutom franska är valfria kurser, till exempel:

 

Efter avslutad kandidatexamen med franska som fördjupningsämne kan du välja att läsa franska på avancerad nivå och har då möjlighet att efter ett år ta ut en magisterexamen och efter ytterligare ett år en masterexamen. På avancerad nivå väljer du antingen en litteraturvetenskaplig eller en språkvetenskaplig inriktning.

För tillträde till kurserna på avancerad nivå krävs en avslutad kandidatexamen i vilken det ingår en godkänd fördjupningskurs med självständigt arbete.

Eftersom studenterna i franska på denna nivå är få läggs studierna i stor utsträckning upp som självstudier i samråd med kursansvarig lärare som också fungerar som examinator/tutor. Om flera studenter studerar samtidigt ordnas diskussions- och examinationsträffar varannan eller var tredje vecka vilket möjliggör för studenterna att i grupp diskutera och redogöra för den lästa litteraturen. Du rekommenderas att även följa det franska forskarseminariet och de gemensamma litteraturseminarier som ges inom institutionen.

Den första terminen ägnar vi åt läskurser och träning i skriftlig språkfärdighet och avslutar med ett översättningsprov (svenska-franska eller engelska-franska, 5 hp). Följande termin är det obligatoriskt att skriva en magisteruppsats. Du kan välja att skriva en uppsats motsvarande 30 hp och ägnar då hela terminen åt detta arbete. Om du väljer att skriva en uppsats motsvarande 15 hp måste du komplettera med ytterligare en läskurs på 15 hp. Institutionen erbjuder en fransk textkurs som omfattar just 15 hp, men det är också möjligt att lägga in en annan 15 hp-kurs på avancerad nivå vald inom Humanistiska fakultetens utbud, eller en kurs på avancerad nivå läst vid annan fakultet eller annat universitet.

Efter avslutad magisterkurs kan du söka vidare till forskarutbildningen i franska. Mastersnivån utgör en frivillig fördjupning och har till syfte att ge en yrkesinriktad påbyggnad för den som vill söka sig till arbetslivet efter avslutad examen. Du kan även välja att använda dig av mastersåret för att förebereda dig ytterligare om du planerar att söka till forskarutbildningen.

På Mastersnivå har du stor valfrihet. En uppsats på 15 hp är obligatorisk om du inte har skrivit en uppsats omfattande 30 hp inom magisterexamen, men även den som har skrivit en längre magisteruppsats kan välja att skriva en masteruppsats på 15 hp eller 30 hp, vilket t ex kan förbättra chanserna att bli antagen inom forskarutbildningen. För övriga finns det stor valfrihet. Man kan läsa yrkesorienterad facklitteratur på franska (t ex pedagogik och didaktik) och det är mycket lämpligt att på denna nivå planera in en utlandstermin för att förbättra den muntliga språkfärdighetsnivån.

 

Rekommenderad studiegång för magister-/masterexamen i franska

Vi rekommenderar nedanstående upplägg (två terminers studier för magisterexamen, fyra terminers studier för masterexamen). Efter avslutad magisterkurs kan du söka vidare till forskarutbildningen i franska. Mastersnivån utgör en frivillig fördjupning och har till syfte att ge en yrkesinriktad påbyggnad för den som vill söka sig till arbetslivet efter avslutad examen. Du kan även välja att använda dig av mastersåret för att förbereda dig ytterligare om du planerar att söka till forskarutbildningen.

Termin 1 höst

Rekommenderade men inte obligatoriska kurser:

Andra valbara kurser som också ges på höstterminen, se nedan.

Förkunskapskrav för självständigt arbete vt21:

Termin 2 vår

Inom båda kurserna i självständigt arbete utvecklar du din kännedom om vetenskaplig metodik och din skriftliga uttrycksförmåga på franska genom en självständigt genomförd språkvetenskaplig respektive fransk litteraturvetenskaplig forskningsuppgift.

Obligatoriska kurser:

alternativt

Två valbara 7,5 hp kurser, se nedan.

Termin 3 höst

Du läser fyra valbara 7,5 hp kurser, se nedan.
 
Termin 4 vår

Inom dessa kurser i självständigt arbete ökar du din förtrogenhet med vetenskaplig metodik. Du genomför också en forskningsuppgift inom fransk litteraturvetenskap respektive språkvetenskap. 

Obligatoriska kurser:

alternativt

Valbara kurser

Höst

Vår

 

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med franska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i franska.

Läs mer om programmet Språk och interkulturell kommunikation i Göteborgs universitets utbildningskatalog

Vi undervisar i franska på olika nivåer inom en rad olika program:

Grundnivå

 • Franska i internationella språkprogrammet
  Treårigt kandidatprogram, 180 hp
   
 • Franska i ekonomprogrammet
  Treårigt kandidatprogram, 180 hp/femårigt masterprogram, 300 hp

Avancerad nivå

 • Franska i språk och interkulturell kommunikation
  Magister/masterprogram, 60/120 hp
   
 • Franska i översättarprogrammet
  Tvåårigt masterprogram, 120 hp, som ges av tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet:
  institutionen för språk och litteraturer (administrativ värd)
  institutionen för svenska språket
  institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
   
 • Franska i språkvetenskapligt magisterprogram
  Magisterprogram, 60 hp
  Programmet ges i samarbete mellan de språkvetenskapliga ämnena vid humanistiska fakulteten vid följande institutioner:
  Institutionen för svenska språket (administrativ värd)
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
  Institutionen för språk och litteraturer
   
 • Franska i ämneslärarprogrammet
  Magister/masterprogram, 270-330 hp
   
 • Franska i nordiskt masterprogram, 120 hp
  Tvåårigt masterprogram med inriktning mot undervisning i skolan. Programmet tes av Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Ostfold, Norge, i samarbete med Göteborgs universitet

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Göteborgs universitets utbildningskatalog