Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en man som går bakom plogen, som dras av en häst
Plöjning med häst gör det möjligt att bruka små, oregelbundet formade åkrar.
Foto: Hjalmar Croneborg
Länkstig

Åkerbruk

De små traditionella åkrar som var vanliga innan traktorn gjorde sitt intåg i odlingslandskapet tillhör nu de mest hotade kulturlandskapstyperna i Sverige. Även kunskapen om praktisk skötsel av detta markslag är mycket begränsad. För att kunna återta fler småskaliga åkrar i bruk med ett historiskt riktigt utseende och därmed åskådliggöra det mosaikartade äldre odlingslandskapet krävs dokumentation och råd om grundläggande praktiska tillvägagångssätt. Och – förstås - hantverkskunniga landskapsvårdare som omsätter kunskapen i praktiken.

De flesta av dessa åkrar har antingen övergivits och blivit skog eller betesmark eller, där det varit möjligt, stenröjts, täckdikats och omformats till större brukningsenheter. Ytterst få småskaliga åkrar brukas idag för odling av spannmål eller andra grödor. Vårt moderna jordbruk har också effektiviserat utsädesrensning, ogräs- och insektsbekämpning m.m. till den grad att ytterst lite annat liv än den odlade grödan kan leva i dagens åkermarker.

 

Video (14:56)
Nyodling med kulturråg i Maglehem 2017

Möjligt att återerövra kunskap och mångfald

Frånvaron av småbruten åkermark, det traditionella odlingslandskapets kanske mest centrala markslag, begränsar upplevelsen av och förståelsen för förutsättningarna i det äldre odlingslandskapet. Det går dock att återta en del av det som gått förlorat. Odlingslandskap med välbevarade strukturer av småskalig åkermark är förutsättningarna ofta mycket goda för ett snabbt återupptagande. Eftersom de flesta åkrar periodvis legat i träda är kontinuiteten av åkerbruk inte absolut nödvändig. Marken bör dock inte ha för hög näringsstatus.

 

Vilka delar av det traditionella åkerbruket har betydelse för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald? Går det att hitta sätt att återinföra viktiga element från det traditionella åkerbruket även i ett modernt jordbruk, exempelvis i vissa kantzoner, eller genom att återuppta markstörning på gamla magra åkrar som nu används som betesmark? Anpassningar i riktning mot ett traditionellt brukande skapar livsrum som snabbt fylls av olika växter och djur.