Göteborgs universitet
Bild
Tre studenter övar omvårdnad på KTC
Foto: Tomas Gunnarsson
Länkstig

Kliniskt träningscentrum- KTC

Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Sahlgrenska akademin är en resurs för alla som studerar här. KTC är en vårdavdelning där studenterna får lärarledd metodundervisning, simulering med fokus på omhändertagande av akut sjuka patienter, teamarbete, egenträning för studenterna samt interprofessionella utbildningsmoment.

KTC består av ett flertal patientsalar, en akutsal, operationssal, röntgensal, tal- och hörsellabb, hjärt- och lungräddningsrum, samtalsrum, skapandesal, läkemedelsrum, skölj, förråd och flertalet smårum där du som student  ges möjlighet att träna på praktiska handgrepp, omhändertagande av patient, samtal och teamsamverkan.

Undervisningen som bedrivs inom respektive program utgår ifrån vårdhandboken, med viss hänsyn till lokala riktlinjer. Efter genomgången undervisning i ett moment ges studenten möjlighet att på egen hand träna detta moment i någon av våra salar för egenträning. 

 

Aktuellt

Amanuenstjänster

KTC utlyser inför varje termin amanuenstjänster som är öppna att söka för studenter vid Sahlgrenska akademin. Håll utkik på den här sidan framöver!

Hitta till KTC

KTC ligger i Hus 3 på Hälsovetarbacken

För tillträde till KTC krävs giltigt passerkort mellan 7:45-16:00. Observera att detta gäller både på plan 2 och plan 3 där egenträningssalarna finns. Välkommen!

none

Till dig som tränar på KTC

Basala hygienrutiner

På KTC gäller alltid basala hygienrutiner.  Studenter ska vara ombytta inför all träning på KTC. Bussarong lämnas ut i samband med din första kurs som innehåller KTC-undervisning. Därefter finns nya bussaronger att köpa via studentkåren. Basala hygienrutiner innebär också att håret ska vara uppsatt samt att händer och underarmar ska vara fria från smycken och kläder.

Ordningsregler

Efter genomgången undervisning i ett moment kan du på egen hand träna i någon av våra salar för egenträning på plan 3. Dessa salar är bokningsbara via Time Edit. När träning sker på egen hand är det viktigt att alla hjälps åt att plocka undan och ställa tillbaka saker på rätt plats så att nästa student som kommer lätt kan hitta rätt utrustning.

Tillhörigheter och värdesaker ska lämnas i värdeskåp utanför salarna – ta med hänglås. Då träning utförts i eller runt om sängarna ska dessa återställas i ursprungligt skick, bäddade med rena sängkläder. Det material som har använts ska rengöras och återställas på sin plats. Utrustningen (dockor, attrapper, medicinteknisk apparatur mm) vi har på KTC är dyrbar och ömtålig och ska hanteras med varsamhet. Om ni saknar något, eller om något gått sönder, meddela detta till personalen. 

Verksamhetsberättelse

Kliniskt träningscentrum (KTC) är en akademigemensam verksamhet för alla utbildningsprogram på Sahlgrenska Akademin. I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om hur bemanningen ser ut, hur undervisningen fungerar och vilka frågor som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på KTC.

Interprofessionellt lärande - IPL

KTC är en naturlig arena för interprofessionellt lärande (IPL).

Interprofessionellt lärande innebär den interaktion som uppstår då studenter från två eller flera professioner möts och lär om, med och av varandra.

Interprofessionellt lärande på KTC syftar till att du som student ska få en tidig kontakt,  kännedom  och ökad förståelse för de professioner som du i ditt framtida yrke kommer att samarbeta med. Alla anställda inom vården arbetar för patientens bästa och alla kommer på ett eller annat sätt ingå i någon form av teamarbete. Genom att ha kunskap om andras yrkesroller skapas förutsättningar för att arbeta i team och fundera över din egen roll i teamarbetet. Detta är en  viktig förmåga och färdighet som ökar patientsäkerheten och ger en bättre vård.

Några exempel på IPL-aktiviteter som äger rum på KTC är:

  • biomedicinska analytikerstudenter undervisar sjuksköterske- och läkarstudenter i stickteknik
  • sjuksköterskestudenter undervisar fysioterapeutstudenter i basala hygienrutiner
  • audionomstudenter har laborationer för logopedstudenter
  • fysioterapeutstudenter undervisar sjuksköterskestudenter i ergonomi
  • tandhygieniststudenter undervisar sjuksköterskestudenter i oral hälsa
  • kursmomentet IPL team, som ges inom ett flertal utbildningsprogram, inkluderar en workshop på KTC där studenterna lär känna varandras professioner och övar praktiskt tillsammans