Göteborgs universitet
Bild
Bild föreställande valundersökningen 2022
Länkstig

Är du utvald att delta i Valundersökningen 2022?

Här hittar du mer information om undersökningen

Vid varje val medverkar tusentals medborgare i Valundersökningarna. Kanske är du en av de 30 000 som slumpmässigt valts ut att medverka i den 30e nationella undersökningen sedan Valforskningsprogrammet startade 1956. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om din medverkan!

Vanliga frågor och svar

Valforskningsprogrammet är ett forskningsprojekt som sedan 1950-talet bedrivs vid Göteborgs universitet. Huvudsyftet är att beskriva och analysera utvecklingen av den svenska representativa demokratin med fokus på val och väljare. Studien ger oss en unik möjlighet att beskriva väljares uppfattningar, attityder och beteenden.

Inför varje ny valundersökning dras ett slumpmässigt statistiskt urval av 30 000 röstberättigade medborgare 18 år eller äldre i hela Sverige. De som valts ut representerar ett Sverige “i miniatyr." Alla som valts ut att delta i Valundersökningen medverkar vid två riksdagsval,
antingen 2018 och 2022 eller 2022 och 2026.

Statistikmyndigheten SCB drar med slumpens hjälp ett urval från Registret för totalbefolkningen (RTB). Urvalet är ett sannolikhetsurval där alla har en känd sannolikhet att komma med i urvalet. Om du är röstberättigad i riksdagsvalet i september har du ungefär en chans på 250 att du blir utvald att ingå i undersökningen. Personer med skyddad identitet och svenskar boende i utlandet ingår inte i valundersökningarnas urval.

I Valundersökningarna är allas svar lika viktiga. Det är viktigt för undersökningens tillförlitlighet att så många som möjligt medverkar – även personer som kanske inte är särskilt intresserade av politik och samhällsfrågor. För att kunna studera samhällsopinioner är det lika värdefullt för oss att veta vilka uppfattningar du har, som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om. Vi vet att ifyllandet kan kräva en del av dig. Men vi hoppas ändå att du kan ta dig tid att svara på frågorna.

Valundersökningen tar ungefär 30 minuter att besvara. Vi rekommenderar att du besvarar enkäten på papper. Du kan välja att svara på webben men då är det bäst att använda en dator eller en läsplatta som har lite större skärm.

Att delta i vetenskapliga undersökningar är alltid frivilligt. Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att du inte kan låta någon annan svara åt dig. Då skulle undersökningen inte ge en rättvisande bild av
svenska väljare.

Valundersökningen 2022 finansieras genom ett särskilt uppdrag till Göteborgs universitet. Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond har också bidragit till studien genom sitt stöd till nationell forskningsinfrastruktur. SCB ansvarar på uppdrag från Göteborgs universitet för utskick och insamling av enkäten.

Resultaten från Valundersökningarna presenteras i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Det är viktigt för oss att resultat från studierna kommer alla till del. Allt material som publiceras vid Valforskningsprogrammet är tillgängligt för gratis nedladdning på vår hemsida.

När du skickat in dina svar inkommer dem till SCB som ansvarar för utskick och insamling av enkäten. För att kunna hålla reda på när ditt och andras svar kommer in används ett så kallat löpnummer. Därmed får du ingen påminnelse i onödan.

När en delstudie är avslutad förstörs förteckningen över personer som var med i urvalet. Om ditt löpnummer slutar med ett ”A” förstörs förteckningen över svar senast 2024-02-29, och om det slutar med ett ”B” förstörs förteckningen över svar senast 2028-06-30. Enkätsvar hanteras aldrig tillsammans med kontaktuppgifter.

Undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Kontakta dataskyddsombuden:
SCB: 010-479 00 00, dataskyddsombud@scb.se, 701 89, Örebro.
Göteborgs universitet: 031-786 00 00, dataskydd@gu.se, 405 30, Göteborg.

För att spara din tid kommer vi kunna komplettera dina svar med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, hushållets sammansättning och inkomster, boendeort, härkomst, avslutad utbildning, yrke, arbetslöshet, sjuk- och föräldrapenning, transfereringar, studielån och avdrag, samt, i förekommande fall, vistelsetid och grund för bosättning. Från offentliga vallängder hämtas uppgifter om valdeltagande. En del av dessa uppgifter frågar vi om i enkäten eftersom det tar tid att få fram dem från SCB. För att kunna göra bortfallsanalyser inhämtas registeruppgifter även för de som inte svarat på någon enkät.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Göteborgs universitet. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och övrig gällande lagstiftning. SCB:s och Göteborgs universitets rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, dvs. framställa statistik och bedriva forskning.

Mer information om hur SCB behandlar personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. Mer information om hur Göteborgs universitet behandlar personuppgifter hittar du på www.gu.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag av de personuppgifter som SCB behandlar om dig. Gå in på www.scb.se/registerutdrag. Du har även i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade. Samma rättigheter gäller hos Göteborgs universitet. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Göteborgs universitet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Göteborgs universitet utför.

Om du har frågor om ditt deltagande får du gärna höra av dig till oss. SCB: 010-479 62 00, enkat@scb.se.
Om du vill tala med forskarna i Göteborg:
031-786 46 66, valforskning@pol.gu.se.