Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Mats Widigson

Från miljonprogram till högskoleprogram- plats, agentskap och villkorad valfrihet

Mats Widigson disputerade 2013 med sin avhandling Från miljonprogram till högskoleprogram- plats, agentskap och villkorad valfrihet

Vem är du?
Jag heter Mats Widigson och är fil dr i Samhällsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap.
Mitt forskningsintresse handlar om inkludering och betydelsen av skolans kontext i en segregerad stad med bristande likvärdighet i utbildning och undervisning.

Vad arbetar du med idag?
Jag är lektor på Center för skolutveckling (Cfs) i Göteborg stad. Enheten är en centralt placerad utvecklingsorganisation för all förskole- och skolverksamhet i Göteborg. Uppgiften för Cfs är att ”stödja, stimulera och utmana till skolutveckling”, vilket innebär många skiftande uppdrag i samarbete med de övriga lektorerna och utvecklingsledarna på Cfs. Min lärarbakgrund har fortsatt att vara väldigt viktig för mig. Och i kombination med forskarutbildningen upplever jag att jag har fått legitimitet att påverka inom stadens utbildningssektor.

Forskarutbildade lärare är för huvudmannen en avgörande resurs för en förskola och skola på vetenskaplig grund. Vi bidrar inte enbart med kunskaper utan även till ett vetenskapligt förhållningssätt och till god samverkan med forskarsamhället. När forskarutbildade arbetar kvar i utbildningsverksamhetens olika nivåer ökar efterhand förskolans och skolans egen vetenskapliga kapacitet vilket stärker samverkan med akademin. Detta bidrar till skolutveckling och till förbättrad undervisning som kommer barn och elever till del. En utbildningsverksamhet som inte deltar i forskning och/eller tar till sig forskning, blir omodern och ineffektiv, med sämre resultat som följd.

Som lektor i stadens tjänst får jag stor användning av den breda utbildningsvetenskapliga orientering och den kompetens som forskarskolan CUL ger. Jag har en övergripande inriktning mot likvärdighet och social inkludering, men jag har också mer konkret arbetat med inkluderings- och nyanländafrågor. Vad gäller metoder har jag gjort analyser, intervjuer och observationer. Jag har föreläst, producerat riktlinjer, kunskapsunderlag och rapporter.

Jag är ledamot i ledningsgruppen för ULF, försöksverksamheten med praktiknära forskning. ULF syftar till att genom praktiknära forskning stärka en förskola och skola på vetenskaplig grund. God samverkan är hjärtat i att praktiknära forskning, och jag har stor nytta av erfarenheter av att vara lärare, av skolutvecklingsarbete inom staden och av att i så många år ha haft ett ben i akademin.

Jag är även extern ledamot i Högskolan Västs forsknings och utbildningsnämnd, som är en kollegial nämnd med övergripande ansvar för kvalitet i utbildning och forskning.

Mats Widigson