Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Martin Tallvid

Lektor på Center för skolutveckling i Göteborg stad

Martin Tallvid disputerade 2015 inom området Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap på en avhandling med titeln: 1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring

Vem är du?
Jag heter Martin Tallvid och är fil dr i Tillämpad informations-
teknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.
Mitt forskningsintresse handlar om digitaliseringens konsekvenser för lärarens profession.

Vad arbetar du med idag?
Min nuvarande befattning som lektor på Center för skolutveckling i Göteborg stad innebär att jag får användning av mycket av det som jag fått lära mig under mina år som doktorand. Center för skolutveckling (Cfs) är en centralt placerad utvecklingsorganisation för hela skolväsendet i Göteborg. Uppgiften för Cfs är att ”stödja, stimulera och utmana till skolutveckling”, vilket innebär att jag får möjlighet att arbeta med skiftande uppdrag i samarbete med de övriga lektorerna och utvecklingsledarna på Cfs.

Arbetsuppgifterna för en lektor i stadens tjänst är väldigt varierande. Det kan röra sig om utredningsuppdrag, författande av policytexter eller samarbete med utvecklingsledarna om praktiskt skolutvecklingsarbete. Men det kan också vara praktiknära forskning i samarbete med Göteborgs universitet eller forskare från andra lärosäten. För närvarande är jag engagerad i två olika forskningsprojekt. Det ena projektet är ett så kallat ULF-projekt, som jag gör i samarbete med Marie Utterberg som är CUL-doktorand på GU. Syftet med detta projekt är att, i ett samarbete mellan undervisande matematiklärare på grundskolan, skolledare och forskare, förbättra matematikundervisningen med stöd av moderna digitala läromedel som använder artificiell intelligens (AI). Det andra forskningsprojektet utförs tillsammans med två andra lektorer på Cfs och tre forskare från GU och Högskolan Väst. Vi ska under en treårsperiod följa en nystartad skola med en annorlunda pedagogisk miljö. Den högt digitaliserade skolan har valt att organisera sig utan formella klassrum och genom att organisera eleverna utan sedvanliga klasser. Vi ska där studera hur lärmiljön och den annorlunda organisationen påverkar lärandet och lärarnas arbete.

Eftersom det är viktigt att vi lektorer som väljer att arbeta i en kommun även fortsättningsvis ges möjlighet att hålla en tät kontakt med universitetet har vi möjlighet att bli adjungerade lektorer på Göteborgs universitet. Jag är adjungerad lektor på IT-fakulteten, där jag deltar i forskningsseminarier och bidrar med att undervisa och att handleda doktorander och magisterstudenter. Att fortfarande ha kvar en kontakt med akademin är viktigt ur flera aspekter. Dels gynnar det möjligheten för kommunen att säkerställa att undervisningen vilar på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, och dels ger det universitetet goda möjligheter att samarbeta med den kommunala skolan.

Martin Tallvid