Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Louise Frey

Grundskolelärare 4-9 i svenska, samhällskunskap, geografi, religion och historia i Kungsbacka

Vem är du?

Mitt namn är Louise Frey och jag är grundskolelärare 4-9 i svenska, samhällskunskap, geografi, religion och historia. Jag tog min Licentiatexamen i mars år 2018 inom utbildningsvetenskap och pedagogiskt arbete vid Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Min forskning rör lärares professionsutveckling med fokus mot läraragens. I min studie undersöker jag lärares tal när de diskuterar policytext, i detta fallet Allmänna råd, och relaterar denna till sin professionalism och sin vardagliga praktik.

Vad arbetar du med idag?

Förutom att jag fortfarande undervisar viss tid, arbetar jag med olika skolutvecklingsprojekt inom Kungsbacka kommun. Ett exempel på det är att jag leder en arbetsgrupp som arbetar fram hur förskola och skola ska arbeta med och belysa den beprövade erfarenhet som finns hos förskolelärare och lärare. Vidare arbetar jag även med att stödja förskola och skola i arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Exempel på detta är ett stödjande arbete, som vi kallar FINLIR (Forskning Initierad av Lärare I Realiteten), med förskolelärare och lärare som vill undersöka och förbättra sin undervisning eller praktik med ett vetenskapligt förhållningssätt, enskilt eller i grupp. Jag är även delaktig i att utbilda rektorer och förstelärare inom forskningslitteracitet, undervisning på vetenskaplig grund, samt organisationen kring mellanledarrollen på deras skola.


Vilka erfarenheter har du med dig från din forskarutbildning in i ditt nuvarande arbete?

Genom forskarutbildningen har jag fått en bredare förståelse för vad forskning innebär och hur den kan vara användbar för förskola och skola som vill förbättra sin verksamhet. Även en utvecklad förmåga att kunna formulera sig i skrift och att kunna ta sig an och läsa forskning. Utbildningstiden gav också ett brett nätverk av personer som delar intresset för att utveckla lärares profession; det jag brinner för.

Louise Frey