Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Helena Sagar

Lektor på Göteborgs universitet

Helena Sagar disputerade 2014 med sin avhandling Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial learning.

Vem är du?
Jag blev antagen som samverkansdoktorand till CUL Forskarskola 2005 och ingick därmed i den första kullen av CUL-doktorander.
Min doktorsavhandling handlar om hur NO- och tekniklärare förhåller sig till att samverka med omvärlden i sin undervisning samt hur deltagande i en poänggivande kurs i entreprenöriellt lärande påverkade deras förhållningssätt och undervisningspraktik. Mitt forskningsintresse är hämtat direkt från min egen undervisningspraktik som NO- och tekniklärare på Kullaviksskolans högstadium, där jag i hög grad samverkar med omvärlden som en integrerad del av min undervisning. Min bakgrund som forskningsassistent inom industriell genteknisk forskning i San Francisco har inverkat starkt på min kunskapssyn i min roll som lärare samt mitt forskningsintresse.

Vad arbetar du med idag?
Jag är lektor i vår förvaltning sedan 2014. Allteftersom vi fått fler lektorer och doktorander har jag sedan 2018 ett samordnande ansvar för att vår utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt att FLIS arbete sker i nära samverkan med verksamheten och utifrån de behov som identifieras inom denna.

Vilka erfarenheter har du med dig från din forskarutbildning in i ditt nuvarande arbete?
Ett vetenskapligt förhållningssätt till utbildningspraktiken samt forskningslitteracitet. Jag ställer ofta följande frågor till mig själv och mina medarbetare: ”Hur vet du det?” och ”Varför gör vi på detta viset?” för att utmana förgivet-taganden och personliga teorier och övertygelser som påverkar undervisningen. Flera av mina medarbetare drar nytta av att forskarutbildningen har hjälpt mig att utveckla en god förmåga att formulera mig i skrift.

Helena Sagar