Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Annika Hellberg

Center för skolutveckling

Vem är du och vad arbetar du med idag?
Mitt namn är Annika Hellberg och jag arbetar på Center för skolutveckling med fokus mot förskola. Mitt forskningsområde handlar om barngruppsstorlekar och dess betydelse för barns välmående, lek och lärande i förskolan. Avhandlingsarbetet grundar sig i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, vilken fokuserar på de villkor som skapas inom och mellan olika system och påverkar barns lärande och utveckling i förskolan.

Studiens resultat visar att personaltäthet i förhållande till antal barn, och villkor för att arbeta med läroplanen är faktorer som påverkar förskollärarnas upplevelse av när en barngrupp blir för stor. Tidsaspekter och möjligheter för att tillgodose barnens behov är återkommande svar i förskolelärarnas beskrivningar, vilket har en inverkan på deras arbetsförhållanden, och villkor som skapas för barns välbefinnande, lek och lärande i förskolan. Vidare är den stora barngrupper mer tidskrävande när det gäller omsorgssituationer, vilket kan påverka möjligheterna att utföra uppgifter som planering och andra pedagogiska inslag som är stipulerade i förskolans läroplan.

Vilka erfarenheter har du med dig från din forskarutbildning in i ditt nuvarande arbete?

Enligt min mening har min licentiatuppsats bidragit till att fylla en aktuell och viktig kunskap om vilken betydelse kvalitet har för hur förskollärare organiserar i förskolan, samt vilken betydelse det har för barns lek, lärande och välmående. Vidare är förhoppningen att min licentiatuppsats bidragit och belyst ett omdebatterat område om förskolans kvalitet, samt utgör ett viktigt underlag med kunskaper till en kvalitetshöjning som blir användbart för hur förskollärare kan organisera i det pedagogiska arbetet i praktiken som kan gynna barns lek, lärande och välmående.

Under min långa yrkeserfarenhet inom förskolans verksamhet har jag gedigen erfarenhet av att arbeta med, och erbjuda barn gynnsamma lärmiljöer. Mitt brinnande intresse för arbetet i förskolan och mina kunskaper och erfarenheter av att arbeta med bland annat språk och kommunikation i förskolans praktik är värdefulla för verksamheter i förskolan. Att jag dessutom har vetenskaplig kompetens i form av en licentitatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap bidrar till en gedigen vetenskaplig praktiknära kompetens. Enligt min mening är mina erfarenheter och kunskaper av förskolans praktik samt min vetenskapliga kompetens som producerats i forskarutbildningen, av stor vikt i mötet med rektorer och praktiken.

Vidare har jag omfattande kunskaper i att jag undervisat på förskollärarprogrammet i flertalet kurser. Kurser jag undervisat är i samtliga språk och kommunikationskurser, sociala relationer och konflikthantering, styrdokument, uppföljning och analys, specialpedagogik, samverkan, lek lärande omsorg samt samtliga VFU kurser. Dessa erfarenheter och kunskaper är av stor betydelse i mitt nuvarande arbete på CFS i kommunikation och samarbete med rektorer och förskollärare.

Annika Hellberg