Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Anna Backman

CUL-doktorand och lektor på Center för Skolutveckling i Göteborgs stad

Anna Backman är forskarstuderande CUL-doktorand på halvtid och arbetar den andra halvtiden som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborgs stad, med inriktning mot förskola och de tidiga skolåren.

Vem är du?

Mitt namn är Anna Backman och jag är i grunden förskollärare. Därefter studerade jag vidare och har nu en magisterexamen och en licentiatexamen i Barn- och Ungdomsvetenskap. Som CUL-doktorand fortsätter jag mot doktorsexamen med inriktning Humaniora med utbildningsvetenskaplig inriktning på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs Universitet.

Min forskning handlar om barns perspektiv på innehåll i bilderböcker, samt vad undervisning om innehåll i skönlitteratur och faktaböcker kan innebära i förskola. Ett särskilt intresse riktas mot läsaktiviteter om naturvetenskapliga innehåll och hur barn tolkar innehåll i faktaböcker som blandar fakta och fiktion i text och illustration.

Vad arbetar du med idag?

På halvtid är jag forskarstuderande CUL-doktorand och arbetar den andra halvtiden som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborgs stad, med inriktning mot förskola och de tidiga skolåren. Mina arbetsuppgifter som lektor i stadens tjänst kan se mycket olika ut, beroende på vad som efterfrågas och vilka tillfällen som ges. Jag är dels ett vetenskapligt stöd i Göteborgs förskolor och skolors utvecklings- och kvalitetsarbeten. Därtill initierar och driver jag i samverkan med stadens förvaltningar och Göteborgs universitet, praktiknära forskning i förskolor och skolor. På uppdrag av exempelvis Skolverket bidrar jag även till nationella utvecklingsinsatser i förskola och skola.

Vilka erfarenheter från din forskarutbildning är specifikt användbara i ditt nuvarande arbete?

I mitt arbete som lektor med uppdrag att utveckla förskola och skola på vetenskaplig grund, är de erfarenheter jag tillägnat mig rörande forskning och utvecklingsarbeten med utgångspunkt i barns perspektiv användbara. Ett avstamp i barns perspektiv eller den lärandes perspektiv, det vill säga vad barn själva uttrycker att de erfar, uppfattar och förstår är betydelsefullt för utvecklingsarbeten om förskolans och skolans undervisning och kvalitet. Vad barn ger uttryck för att erfara, uppfatta och förstå kan utgöra en viktig utgångspunkt för förskollärare och lärare i förändring av sin undervisning. Barns perspektiv och hur barns perspektiv förändras i undervisning blir på så sätt grundbultar för utvecklingsarbeten som syftar till utveckling och lärande.

Andra mer generella erfarenheter av betydelse i mitt arbete som lektor på Center för Skolutveckling handlar om att bedöma vetenskaplighet och att formulera sig väl i text. Den förmåga jag utvecklat att bedöma på vilka sätt aktuell forskning används eller kan användas, är en nödvändig kunskap i en förskola och skola som ska vila på vetenskaplig grund. Denna förmåga är av betydelse när det råder osäkerhet om vilken vetenskaplig grund exempelvis en undervisningsmetod har eller inte har. Under min forskarutbildning har jag även utvecklat förmågan att uttrycka mig i text både vad gäller innehåll och språk, anpassat till vem som är mottagaren av texten. Dessa erfarenheter kommer väl till användning i fortsatta utvecklingsarbeten och forskningsprojekt där skrivande av artiklar, rapporter och så vidare, är betydande delar av arbetet.

Anna Backman