Göteborgs universitet
Länkstig

Anvisningar till ansökan för anställning som doktorand i Språkvetenskaplig databehandling

Institutionen för svenska språket utlyser en anställning (eller flera) som doktorand i Språkvetenskaplig databehandling. Fredag 1 oktober 2021 kl. 24.00 är sista tidpunkt för att skicka in ansökan.

Doktorandtjänst

Anställningen påbörjas den 1 februari 2022 eller så snart som möjligt efter detta datum enligt överenskommelse. Anställningens innehåll och omfattning följer den allmänna studieplanen. Lön följer en av Göteborgs universitet fastställd tariff. Som anställd skall doktoranden att ha sin verksamhet förlagd till institutionen för att på bästa sätt kunna interagera aktivt med forskningsmiljön, dvs bidra till och ta del av den forskning som bedrivs där.

Ansökan

Ansökan görs i Sökandeportalen, Göteborgs universitets nätbaserade system för att söka anställningar, där allt material laddas upp i elektronisk form. För teknisk support avseende Sökandeportalen, kontakta rekrytering@gu.se.

OBS! Det ifyllda formuläret i Sökandeportalen utgör grund för ansökan. Dessutom ska fem olika typer av bilagor laddas upp elektroniskt (se nedan). Bilagorna utgör underlag för beredningen av ansökningarna. Ofullständig ansökan avslås på formella grunder.

(1) Personligt brev. Här bifogas en kort motivering för att söka till forskarutbildning i det aktuella ämnet. Här kan du även lämna relevant information som inte passar under någon annan rubrik. Om du bifogar samförfattade uppsatser bör du här redogöra för din insats i dessa.

(2) CV.

(3) Betyg och intyg. Här bifogas examensbevis och/eller studieintyg. Intygen ska visa att kraven på grundläggande behörighet uppfylls liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med allmän studieplan för aktuellt forskarutbildningsämne (redovisas även nedan). Om den sökande inte uppfyller kraven så som de anges i studieplanen under rubriken ”Behörighetsvillkor och förkunskapskrav”, utan anser sig behörig med hänvisning till formuleringen ”motsvarande kunskaper” eller liknande, ska ett separat dokument tydligt klargöra på vilka grunder den sökande anser sig ha motsvarande kunskaper.

(4) Examensarbete och publikationer. Här bifogas examensarbete från avancerad nivå samt relevanta publikationer. Maximalt fem skrifter kan bifogas; skrifter utöver dessa kan förtecknas separat i det personliga brevet. Vid samförfattade arbeten ska den sökandes andel anges i det personliga brevet.

(5) Projektskiss. Här bifogas en självständigt formulerad beskrivning (3–7 sidor, inkl. referenser) av en forskningsuppgift som till omfånget motsvarar ett avhandlingsarbete.

Beskrivningen bör innehålla en tydlig problemformulering i anslutning till att undersökningen presenteras, samt en motivering till att problematiken bör utforskas närmare. Introduktionen av problemställningen bör leda till en beskrivning av undersökningens mer precisa syfte, som inbegriper relevanta frågor som undersökningen är tänkt att besvara och/eller de hypoteser som avses att bli prövade. Den bör också innehålla en kortare forskningsöversikt, som klargör vad som tidigare är gjort på området och hur den sökandes undersökning förhåller sig till detta: vad som kan vidareutvecklas, men också vad som eventuellt är otillfredsställande behandlat.

I beskrivningen bör teoretiska perspektiv klargöras och motiveras. I anslutning till detta ska ett metodiskt avsnitt förklara och motivera de källor, arbetsinstrument och analystekniker som ska utnyttjas i undersökningen, samt eventuella etiska aspekter. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i arbetsprocessen liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för denna.

Projektbeskrivningen bör vara skriven på ett sådant sätt att nämnda punkter behandlas som led i ett fortlöpande, logiskt sammanhängande resonemang, där problemformuleringen utgör grunden för det övriga.

Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: (a) kännedom om relevant och aktuell forskning inom området, (b) frågeställningarnas förankring i aktuell forskning inom området, (c) om beskrivna metoder för insamling och analys av data är adekvata, och (d) om skissen beskriver en forskningsuppgift med en sådan ambitionsnivå att den skulle vara lämplig att genomföra inom ramen för en forskarutbildning.

Projektskissen är, i likhet med de skrifter som nämns under punkt 4, att betrakta som ett arbetsprov, avsett att belysa den sökandes förmåga att planera en mer omfattande forskningsuppgift. Projektskissen kan, men behöver inte, ligga till grund för det faktiska doktorandprojektet.

Forskningen i språkvetenskaplig databehandling bedrivs i anslutning till Språkbanken Text, och precis som i andra språkteknologiska forskningsgrupper, involverar varje forskningsuppgift typiskt en grupp av forskare, inklusive doktorander. Projektbeskrivningen bör visa hur den föreslagna forskningsuppgiften tänks relatera till pågående forskningsverksamhet i Språkbanken Text. Se https://spraakbanken.gu.se/forskning samt https://spraakbanken.gu.se/forskning/publikationer för en översikt över forskningsverksamheten. Se även https://spraakbanken.gu.se/forskning/phd-program. Om den sökande har formulerat projektbeskrivningen i samråd med någon eller några andra personer ska detta redovisas explicit tillsammans med kontaktuppgifter till de(n) rådgivande.

För teknisk support avseende Sökandeportalen, kontakta rekrytering@gu.se. Frågor om innehållet i ansökan och om den mottagande forsknings- och utbildningsmiljön kan ställas till representanter för ämnet under adressen sb-phd-info@svenska.gu.se, samt allmänna frågor om forskarutbildning och ansökningsprocessen till viceprefekten för forskarutbildning, Stina Ericsson: stina.ericsson@svenska.gu.se.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, Språkvetenskaplig databehandling: minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i språkteknologi eller datalingvistik, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper

eller minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i språkvetenskapligt ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundläggande nivå i språkteknologi, datalingvistik eller datavetenskapligt ämne, eller motsvarande kunskaper

eller minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i datavetenskapligt ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 30 högskolepoäng på grundläggande nivå i allmän språkvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Därtill krävs sådana språkkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. Kunskaper i svenska är inte ett krav.

Bedömning

Antagning och urval av sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som underlag för denna bedömning tjänar den sökandes examensarbeten och publikationer samt projektskissen. Projektskiss och bilagda arbeten bedöms utifrån följande kriterier:

(a) Forskningsprojektets relevans (problemformuleringens betydelse för ämnets kunskapsutveckling samt dess relation till teori och tidigare forskning).

(b) Forskningsprojektets genomförbarhet (relevanta metoder och källor).

(c) Forskningsprojektets originalitet (självständighet i relation till ämnets kunskapsutveckling).

Antagning och urval sker dels med beaktande av den sökandes förkunskaper och meriter, dels med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning.

Förslag till beslut och utlåtanden om de sökande meddelas senast 17 december 2021.